Kopanica (Rów Polski) w m. Łęgoń - 13,5 km

KOPANICA 13,5 km  Kopanica(Rów Polski) w m.Łęgoń
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,2 10 19 18,3 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 5,55 22 15,84 II
3 Odczyn   12 6,5 7,2 7,8 6,5-7,7 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 1 3,817 8,6 1,27 V
5 BZT5 mg O2/l 12 2 3,508 5,5 5,338 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,3 7,226 11,8 10,828 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 18 33,483 49,5 49,122 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,15 5,42 8,77 8,603 II
9 Amoniak mg NH4/l 11 0,4 1,112 3,59 3,59 IV
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,92 2,467 4,2 4,146 V
11 Azotany mg NO3/l 12 0,3 11,324 29,95 25,981 IV
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,01 0,153 0,435 0,384 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,43 5,074 11,1 9,059 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,22 1,23 4,99 3,343 V
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,387 1,65 1,024 V
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 779 946 1048 1045 III
17 Kadm mg Cd/l 5 0,0001 0,00018 0,0004 0,0004 I
18 Rtęć mg Hg/l 6 nw nw nw 0 I
19 Ind.sap. fitopl.   4 1,95 2,015 2,07 2,07 III
20 Chlorofil "a" ug/l 10 0,8 5,89 18,4 18,4 II
21 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1396,7 6200 4094 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.