Ilanka przed ujściem do Odry w miejscowości Świecko - 0,5 km

ILANKA 0,5 km  uj.do Odry (m.Świecko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,5 9,2 17,4 17,2 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 5 9,54 14 12,92 I
3 Odczyn   12 7,5 7,8 8 7,6-8 I
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,91 10,252 22 6,639 II
5 BZT5 mg O2/l 12 0,7 1,712 2,4 2,346 II
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,7 7,658 10,8 9,504 III
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 18,4 23,125 33,3 29,844 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 7,3 11,392 16,6 16,6 IV
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,091 0,193 0,175 I
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,44 0,718 1,31 1,105 III
11 Azotany mg NO3/l 12 0,796 1,597 2,876 2,828 I
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,047 0,076 0,068 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 0,69 1,094 1,96 1,76 I
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,11 0,233 0,411 0,401 III
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,083 0,218 0,487 0,376 II
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 415 468 713 594 II
17 Siarczany mg SO4/l 12 34 45,083 68 62,6 I
18 Chlorki mg Cl/l 12 5,6 17,767 33,5 32,744 I
19 Wapń mg Ca/l 12 67,4 75,917 79,3 79,192 II
20 Magnez mg Mg/l 12 5,7 6,333 7,6 7,384 I
21 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
22 Glin mg Al/l 4 0,013 0,018 0,033 0,033 I
23 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
24 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,1217 0,29 0,2738 III
25 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0026 0,0091 0,0091 I
26 Ołów mg Pb/l 12 0,01 0,01 0,01 0,01 I
27 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,0367 0,06 0,0546 I
28 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
29 Ind.sap. fitopl.   4 1,65 1,88 2,12 2,12 III
30 Chlorofil "a" ug/l 8 2,1 5,563 14,4 14,4 II
31 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 1670,3 6200 4094 IV
32 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 13405 62000 40940 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.