Bóbr poniżej ujścia Szprotawy (m. Małomice) - 90,0 km

BÓBR 90,0 km  pon. uj. Szprotawy, (m. Małomice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,7 9,5 19 17,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 nw 7,52 23,8 22,94 II
3 Odczyn   12 5,7 7 7,5 6,1-7,5 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,4 10,242 14,5 7,508 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,5 3,125 5,4 4,86 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,1 3,592 4,7 4,646 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,4 18,942 31 27,706 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,8 3,59 6,34 5,962 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,13 0,487 0,81 0,799 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,82 1,707 2,94 2,908 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 5,92 8,712 15,1 13,534 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,087 0,161 0,142 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,85 3,708 4,56 4,528 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,236 0,38 0,326 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,126 0,19 0,179 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 209 265 347 341 I
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,86 1,948 2,03 2,03 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 2,3 4,488 8,8 8,8 I
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 5991,7 24000 24000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.