Bóbr powyżej Żagania (most Żagań - Rudawica) - 77,4 km

BÓBR 77,4 km  pow. Żagania, (most Żagan-Rudawica)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,9 9,5 19 18,2 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 nw 6,38 19,8 17,21 II
3 Odczyn   12 5,7 7 7,6 6,1-7,6 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8 10,192 14,5 8,108 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,1 2,65 5 4,46 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,4 3,375 5 4,568 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 11,4 17,833 32,8 28,048 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,4 3,353 5,93 5,908 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,04 0,391 0,605 0,591 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,74 1,772 3,92 3,364 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 6,02 8,665 16,1 14,102 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,021 0,057 0,086 0,083 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,29 3,728 5,36 4,95 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,208 0,29 0,263 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,119 0,18 0,175 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 209 247 301 292 I
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,85 1,963 2,01 2,01 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 1,6 4,588 9,5 9,5 I
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2658,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.