Bóbr poniżej Żagania - 58,0 km

BÓBR 58,0 km  pon. Żagania
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,1 9,9 19 18,5 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 nw 6,35 22 19,52 II
3 Odczyn   12 5,7 6,9 7,7 5,9-7,6 IV
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,6 10,617 13,4 8,654 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,1 3,1 6,1 5,182 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,1 3,575 5 4,946 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,6 18,208 25,1 23,966 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,4 3,798 9,64 7,853 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,05 0,434 0,75 0,7 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,86 2,203 5,1 4,474 V
11 Azotany mg NO3/l 12 4,8 8,245 15,4 13,456 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,019 0,053 0,079 0,078 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,62 4,018 6,46 5,828 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,217 0,36 0,333 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,123 0,19 0,179 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 217 257 295 293 I
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 1,97 2,02 2,02 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 1,9 5,725 9,1 9,1 I
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2233,3 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.