Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim (most drogowy) - 47,9 km

BÓBR 47,9 km  Nowogród Bobrzanski (most drogowy)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,1 10,1 20 18,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,2 8,3 28 23,25 II
3 Odczyn   12 5,7 6,9 7,8 5,8-7,7 IV
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,5 10,633 13,7 8,662 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,4 2,983 4,7 4,268 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,2 3,45 6,6 5,412 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,5 19,408 32,1 28,212 III
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,4 3,723 9,74 7,483 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,06 0,388 0,786 0,745 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,96 1,753 3,49 3,35 IV
11 Azotany mg NO3/l 12 4,9 8,136 15,2 13,364 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,017 0,046 0,085 0,081 II
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,56 3,655 4,84 4,613 II
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,202 0,28 0,269 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,112 0,16 0,149 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 218 268 319 309 I
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,81 1,953 2,05 2,05 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 3,3 8,762 17,2 17,2 II
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2875 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.