Bóbr, ujście do Odry (most w m. Stary Raduszec) - 2,0 km

BÓBR 2,0 km  uj. do Odry, (most w m. Stary Raduszec)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,4 11 22 20,7 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 21 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2 12,7 35 26,68 III
4 Odczyn   12 5,9 7,2 7,7 6,2-7,7 II
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,6 11,217 13,4 8,87 I
6 BZT5 mg O2/l 12 2,2 3,608 6,9 5,712 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,1 3,792 6,5 5,798 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,5 20,067 31,4 27,782 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,4 4,682 12,64 9,53 II
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,03 0,357 0,824 0,752 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,87 1,599 3,63 3,517 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 2,48 6,938 13,8 12,828 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,047 0,088 0,086 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,06 3,17 4,75 4,431 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,1 0,188 0,33 0,314 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,119 0,19 0,168 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 227 266 294 293 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 138 190 264 264 I
19 Siarczany mg SO4/l 12 35,9 42,95 53,3 50,33 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 11,1 13,925 17,7 17,106 I
21 Wapń mg Ca/l 12 23,48 30,576 39,2 37,191 I
22 Magnez mg Mg/l 12 3,5 6,658 10,2 10,092 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,06 0,103 0,18 0,18 I
24 Arsen mg As/l 4 nw 0,003 0,012 0,012 III
25 Bar mg Ba/l 4 0,019 0,0338 0,042 0,042 I
26 Bor mg B/l 4 nw 0,049 0,108 0,108 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 3 nw nw nw 0 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0004 0,0006 0,0009 0,0009 I
29 Cynk mg Zn/l 4 0,0036 0,0115 0,0164 0,0164 I
30 Glin mg Al/l 4 0,042 0,201 0,451 0,451 IV
31 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00013 0,0003 0,0003 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,02 0,0613 0,1 0,1 II
33 Miedź mg Cu/l 4 0,0026 0,0044 0,0053 0,0053 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,0032 0,0043 0,0053 0,0053 I
35 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0009 0,0019 0,0019 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
37 Selen mg Se/l 4 nw 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,182 0,5205 0,85 0,85 III
39 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
40 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,075 0,075 0,075 0,075 I
41 Ind.sap. fitopl.   4 1,86 1,93 1,98 1,98 III
42 Chlorofil "a" ug/l 8 2 16,713 36,8 36,8 III
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 1825 6200 4094 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 500 2841,7 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.