Bóbr powyżej Leszna Górnego - 111,2 km

BÓBR 111,2 km  pow. Leszna Górnego
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,6 9,4 19 17,9 I
2 Zawiesina ogólna mg/l 12 nw 6,93 22,8 17,4 II
3 Odczyn   12 6 6,8 7,5 6,2-7,4 II
4 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,2 9,75 13,4 7,524 I
5 BZT5 mg O2/l 12 1,2 3,483 5,1 5,046 III
6 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,9 3,317 4,8 4,476 II
7 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,6 19,967 41,6 31,502 IV
8 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,8 3,513 6,57 6,419 II
9 Amoniak mg NH4/l 12 0,23 0,454 0,798 0,788 II
10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,2 2,373 5,43 4,998 V
11 Azotany mg NO3/l 12 5,76 9,115 15,6 13,818 II
12 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,066 0,109 0,107 III
13 Azot ogólny mg N/l 12 2,79 4,533 7,03 6,555 III
14 Fosforany mg PO4/l 12 0,13 0,23 0,32 0,309 II
15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,119 0,17 0,165 I
16 Przew. elektrol. uS/cm 12 191 226 289 276 I
17 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 1,94 1,99 1,99 III
18 Chlorofil "a" ug/l 8 0,3 4,288 8,4 8,4 I
19 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2841,7 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.