Barycz, ujście do Odry (m. Wyszanów) - 1,0 km

BARYCZ 1,0 km  uj.do Odry (m.Wyszanów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik
1 Temp. wody °C 12 0,2 11,1 25 23,1 II
2 Barwa mg Pt/l 12 30 37 50 45 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,8 4,83 8,6 8,28 I
4 Odczyn   12 6,7 7,4 8 6,7-7,9 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5 9,508 15 5,918 III
6 BZT5 mg O2/l 12 1,2 4,233 8,1 7,182 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,5 7,643 10,9 10,36 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 24,6 35,25 44,5 43,204 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,2 7,477 18,05 13,806 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,44 0,994 3,22 2,211 IV
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,8 2,522 5,07 4,487 V
12 Azotany mg NO3/l 12 0,65 12,502 32,5 29,584 IV
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,029 0,141 0,395 0,337 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,721 5,584 11 9,375 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,29 0,58 1,09 1,052 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,17 0,287 0,43 0,425 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 462 610 760 744 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 324 467 641 626 III
19 Siarczany mg SO4/l 12 39,7 80,875 131 121,28 II
20 Chlorki mg Cl/l 12 27,2 38,042 67,1 54,95 I
21 Wapń mg Ca/l 12 60,6 93,092 124 122,38 III
22 Magnez mg Mg/l 12 5,1 10,333 17 15,002 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,119 0,3 0,219 I
24 Arsen mg As/l 4 nw 0,01 0,03 0,03 III
25 Bar mg Ba/l 4 0,04 0,06 0,078 0,078 I
26 Bor mg B/l 4 nw 0,074 0,182 0,182 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0001 0,0003 0,0006 0,0006 I
29 Cynk mg Zn/l 4 0,0073 0,011 0,017 0,017 I
30 Glin mg Al/l 4 0,014 0,044 0,099 0,099 I
31 Kadm mg Cd/l 4 0,0001 0,00018 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,06 0,0975 0,14 0,14 III
33 Miedź mg Cu/l 4 0,0009 0,0034 0,0053 0,0053 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,0052 0,0065 0,008 0,008 I
35 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0009 0,0034 0,0034 I
36 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
37 Selen mg Se/l 4 nw 0,01 0,01 0,01 I
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,32 0,4825 0,7 0,7 III
39 Fenole lotne mg/l 1 0,006 0,006 0,006 0,006 III
40 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,009 0,009 0,009 0,009 I
41 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 2,053 2,18 2,18 III
42 Chlorofil "a" ug/l 8 2 13,225 23,7 23,7 II
43 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 1065,8 2300 2300 IV
44 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 230 1904,2 6200 6200 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284.