Warta powyżej ujścia Obry (wodowskaz Skwierzyna) - 92,2 km
WARTA 92,2 km                                    pow. ujścia Obry (wodowskaz Skwierzyna)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,9 11,4 22,4 21,1 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 28 35 32 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 19,63 46 44,38 III
4 Odczyn   12 7,4 8,1 8,9 7,5-8,9 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,03 11,523 15,4 8,116 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 4,192 8 7,46 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,5 7,6 11,3 11,03 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 19,3 37,767 63,8 57,212 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,1 16,042 33 29,22 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,024 0,179 0,824 0,824 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,73 1,453 2,31 2,218 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,13 9,698 26 23,894 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,083 0,178 0,167 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,35 3,553 7,18 6,591 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,354 0,564 0,529 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,299 0,558 0,534 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 472 536 589 588 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 316 390 454 446 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 50 79,508 96,7 93,244 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 37,4 45,211 54,5 52,286 I
21 Wapń mg Ca/l 12 65,2 82,55 102,5 98,72 II
22 Magnez mg Mg/l 12 9 10,3 11,8 11,638 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,249 0,38 0,353 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,0615 0,081 0,081 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,016 0,017 0,017 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0056 0,0195 0,0195 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0014 0,004 0,0029 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,005 0,005 0,005 0,005 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,97 2,078 2,19 2,19 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 4 76,075 244,9 244,9 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 130 9875,8 62000 40940 V
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 48725 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności