Warta poniżej ujścia Noteci - 57,2 km
  Warta 57,2 km  Gorzów - nowy most drogowy
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,2 11,2 22,7 21 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 26 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 14,29 33 25,98 III
4 Odczyn   12 7,5 8 8,6 7,6-8,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 9 11,561 15,5 9,184 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,6 3,858 7,1 7,046 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,3 6,692 10 9,028 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 19,4 32,7 46,4 45,104 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,1 14,392 33 29,652 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,121 0,489 0,489 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,54 1,04 1,72 1,536 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,8 5,498 14,97 14,014 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,054 0,102 0,097 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,03 2,299 4,33 4,271 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,218 0,3 0,589 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 435 498 590 0,293 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 306 361 449 552 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 47,7 60,192 76,4 416 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 36,6 41,142 62,3 72,566 I
20 Chlorki mg Cl/l 9 0,007 0,007 0,007 53,66 I
21 Wapń mg Ca/l 12 70,7 81,467 103,3 93,85 II
22 Magnez mg Mg/l 12 8,5 9,183 10,7 10,214 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,15 0,283 0,43 0,419 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,044 0,0598 0,089 0,089 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,017 0,025 0,025 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0036 0,0087 0,0087 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0013 0,003 0,0025 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,96 2,04 2,15 2,15 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 8,3 26,6 52,4 52,4 IV
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2942,5 6200 6200 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 6200 41150 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności