Warta w miejscowości Świerkocin (wodowskaz) - 28,5 km
WARTA 28,5 km  Świerkocin (wodowskaz)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 11 21,6 20,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 24 30 27 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 16,69 45 40,14 III
4 Odczyn   12 7 8 8,9 7,1-8,8 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,17 11,541 13,8 9,202 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,3 3,975 8 7,46 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,5 7,292 10,4 9,482 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 20,5 34,433 49,4 46,052 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,9 15,775 30,8 27,344 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,114 0,489 0,489 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,63 1,058 1,81 1,486 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,04 6,392 17,98 16,473 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,063 0,135 0,119 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,1 2,519 5,05 4,737 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,14 0,268 0,59 0,358 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 441 513 617 0,481 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 310 375 423 594 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 54,7 65,9 83 422 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 38,7 42,233 54,9 80,84 I
20 Chlorki mg Cl/l 9 0,007 0,007 0,007 48,906 I
21 Wapń mg Ca/l 12 70,8 82,658 102,2 99,932 II
22 Magnez mg Mg/l 12 8,7 9,733 11,5 10,96 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,268 0,38 0,358 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,042 0,0653 0,078 0,078 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,016 0,02 0,02 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0034 0,0083 0,0083 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0025 0,004 0,004 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,001 0,001 0,001 I
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,011 0,011 0,011 0,011 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,94 2,044 2,11 2,11 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 11,1 59,5 175,4 175,4 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 2370 6200 6200 III
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 15091,7 62000 40940 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności