Warta, ujście do Odry (most w Kostrzynie) - 2,4 km
WARTA 2,4 km                                                 ujście do Odry (most w Kostrzynie)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,3 11,7 22,3 20,7 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 25 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,3 17,87 46 43,84 III
4 Odczyn   12 2,9 7,6 8,8 5,2-8,5 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,86 11,819 16,03 9,071 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,3 4,283 9 8,46 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,6 7,583 10,8 9,99 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 25,3 35,9 49,1 49,046 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 8,6 12,942 19,5 18,582 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,112 0,451 0,451 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,73 1,053 1,54 1,475 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,09 6,315 17,76 16,442 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,007 0,058 0,112 0,107 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,06 2,497 5,01 4,783 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,11 0,25 0,469 0,397 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 450 516 596 0,405 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 301 372 441 592 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 60,5 71,458 79,8 440 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 38,3 41,608 52,4 78,666 I
20 Chlorki mg Cl/l 9 0,007 0,007 0,007 47,324 I
21 Wapń mg Ca/l 12 70,1 82,85 103 98,194 II
22 Magnez mg Mg/l 12 8,8 9,7 11,2 10,984 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,264 0,42 0,388 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,046 0,0523 0,061 0,061 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,013 0,013 0,013 I
31 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0029 0,0057 0,0057 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0011 0,002 0,0015 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 1,893 2,003 2,15 2,15 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 12,3 55 159,3 159,3 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 3464,4 23000 13928 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 1300 20366,7 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności