Rów Polski, ujście do Baryczy (most Dryżyna - Niechlów) - 3,2 km
RÓW POLSKI 3,2 km  Row Polski,uj.do Baryczy(most Dryzyna-Niechlów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,4 20,5 19,4 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 38 50 50 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,2 6,43 16 12,44 I
4 Odczyn   12 7,4 7,6 7,8 7,4-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 2,2 5,558 8,8 2,254 V
6 BZT5 mg O2/l 12 2,9 4,542 8,1 6,804 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,1 7,533 11 10,352 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 29,7 38,658 53 50,84 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 2,2 12,873 29,6 29,6 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,71 3,838 9,107 8,578 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,49 4,616 8,73 8,449 V
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 7,212 18,1 17,56 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,054 0,243 0,517 0,502 IV
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,72 6,409 11,613 10,796 IV
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,36 3,304 9,54 8,071 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,28 1,801 4,42 4,015 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 820 962 1150 1121 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 458 677 894 837 IV
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 250 331,3 384 263,5 I
20 Siarczany mg SO4/l 12 102 160,5 231 227,22 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 42,7 122,092 734 390,02 IV
22 Wapń mg Ca/l 12 114 138,592 169,1 164,726 III
23 Magnez mg Mg/l 12 13,5 18,75 26,2 24,58 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,02 0,158 0,28 0,264 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,1 0,14 0,2 0,2 III
27 Bor mg B/l 4 nw 0,158 0,22 0,22 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0002 0,0008 0,001 0,001 I
30 Cynk mg Zn/l 8 nw 0,008 0,0136 0,0136 I
31 Glin mg Al/l 4 0,005 0,026 0,07 0,07 I
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00033 0,0006 0,0006 II
33 Mangan mg Mn/l 4 0,13 0,655 1,96 1,96 V
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0013 0,0042 0,0111 0,0103 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,011 0,0175 0,0249 0,0249 III
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0007 0,003 0,0056 0,0056 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,23 0,58 1,21 1,21 IV
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,93 1,985 2,03 2,03 III
47 Chlorofil "a" ug/l 10 1,8 17,4 64,2 64,2 IV
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 7250 24000 24000 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 2300 19210 70000 70000 V
50 Ind. bioróżn.   - - - - 6,08 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 83 II
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.