Pliszka przed ujściem do Odry w miejscowości Urad - 0,3 km
PLISZKA 0,3 km   przed ujściem do Odry w m. Urad
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,6 10,4 19,6 19,2 IV
2 Barwa mg Pt/l 12 15 23 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 8,42 19 15,76 II
4 Odczyn   12 7,4 7,9 8,2 7,5-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,17 10,923 14,2 8,726 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,3 3 3 II
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,4 5,258 6,9 6,468 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 12,3 19,642 24,4 24,292 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 5,6 14,367 27,5 27,068 V
10 Amoniak mg NH4/l 6 0,026 0,069 0,18 0,18 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,32 0,553 0,8 0,773 II
12 Azotany mg NO3/l 12 0,04 0,848 1,9 1,808 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,047 0,132 0,103 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,46 0,763 1,04 1,024 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,039 0,185 0,426 0,403 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,05 0,131 0,191 0,19 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 300 353 427 403 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 188 235 287 281 I
19 Siarczany mg SO4/l 12 44,5 61,617 82 80,38 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 8,8 10 11,1 10,938 I
21 Wapń mg Ca/l 12 62,6 68,283 86,1 77,892 II
22 Magnez mg Mg/l 12 4,9 5,808 11,7 8,622 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,15 0,214 0,34 0,302 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,043 0,0485 0,057 0,057 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,014 0,015 0,015 I
31 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0026 0,0053 0,0045 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 I
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0013 0,003 0,0025 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,006 0,006 0,006 0,006 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 1,79 2,089 2,26 2,26 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 5 28,925 62,8 62,8 IV
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 50 171,8 620 409,4 III
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 130 5799,2 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności