Odra powyżej ujścia Warty (most w Kostrzynie) - 615,0 km
ODRA 615,0 km                                                 powyżej ujścia Warty (most w Kostrzynie)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 27 0,1 11,2 22,6 21,9 I
2 Barwa mg Pt/l 26 15 23 35 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 27 5 23,42 50 47,8 III
4 Odczyn   27 6,6 8 9,1 6,9-8,8 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 27 7,51 11,439 14,6 9,144 I
6 BZT5 mg O2/l 27 1 3,811 8 7 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 4 6,154 10,2 8,506 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,6 25,762 39,8 39,136 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 27 6,9 13,248 27,7 18,796 IV
10 Amoniak mg NH4/l 27 0,021 0,14 0,76 0,76 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 27 0,29 0,984 1,84 1,252 III
12 Azotany mg NO3/l 27 0,13 7,144 18,38 15,153 III
13 Azotyny mg NO2/l 27 0,023 0,049 0,082 0,079 II
14 Azot ogólny mg N/l 27 1,2 2,613 5,07 4,204 II
15 Fosforany mg PO4/l 27 0,013 0,155 0,426 0,304 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 27 0,104 0,2 0,335 0,322 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 27 500 873 1454 1285 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 341 601 986 842 IV
19 Siarczany mg SO4/l 27 79,9 120,681 179,4 164,684 III
20 Chlorki mg Cl/l 27 77,6 173,226 347,3 278,204 III
21 Wapń mg Ca/l 27 53,4 71,644 99,6 84,14 II
22 Magnez mg Mg/l 27 10,1 14,837 21,3 19,52 I
23 Fluorki mg F/l 26 0,14 0,258 0,42 0,381 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,042 0,085 0,118 0,118 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,016 0,02 0,02 I
31 Kadm mg Cd/l 25 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0039 0,0131 0,0084 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,003 0,004 0,004 I
35 Ołów mg Pb/l 26 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 10 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 25 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 26 0,001 0,0012 0,003 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
42 Ind.sap. fitopl.   8 1,96 2,036 2,12 2,12 III
43 Chlorofil "a" ug/l 5 7,8 72,7 215,5 215,5 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 27 23 756,3 6200 2300 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 27 230 5075,2 23000 22600 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności