Odra w miejscowości Słubice (most drogowy) - 584,1 km
ODRA 584,1 km  Słubice (most drogowy)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,5 11,2 22,7 22 II
2 Barwa mg Pt/l 26 15 23 35 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 5,5 24,69 79 47,18 III
4 Odczyn   26 6,9 8,1 9 7,1-8,8 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 9,28 11,722 14,5 9,882 I
6 BZT5 mg O2/l 26 0,9 3,715 8 7 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,9 6,015 10 8,254 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 14,6 25,604 41,6 34,742 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 5,8 13,388 27,8 20,454 V
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,162 0,811 0,811 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,32 1,003 1,97 1,341 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,09 7,557 19,49 15,924 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,02 0,052 0,099 0,082 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,08 2,732 5,26 4,457 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,166 0,537 0,339 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,07 0,193 0,35 0,289 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 505 893 1446 1279 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 370 608 981 818 IV
19 Siarczany mg SO4/l 26 82,5 119,865 170 163,83 III
20 Chlorki mg Cl/l 26 78,6 176,754 339,8 274,542 III
21 Wapń mg Ca/l 26 54,2 73,038 104,5 86,25 II
22 Magnez mg Mg/l 26 10,5 15,077 22,1 19,824 I
23 Fluorki mg F/l 26 0,14 0,285 0,63 0,394 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,014 0,0733 0,111 0,111 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,016 0,023 0,023 I
31 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0036 0,0087 0,0078 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 26 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 9 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 25 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 25 0,001 0,0012 0,003 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,017 0,017 0,017 0,017 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 1,94 2,013 2,08 2,08 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 7,2 58,4 181,8 181,8 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 993,1 6200 2300 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 26 230 9002,7 62000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności