Odra w miejscowości Urad - 566,0 km
ODRA 566,0 km   Urad
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,3 11,3 23,6 22,7 II
2 Barwa mg Pt/l 26 15 23 35 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 4,5 21,94 48 41,18 III
4 Odczyn   26 7,1 8,1 9 7,5-8,8 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 25 9,28 11,884 15,47 9,778 I
6 BZT5 mg O2/l 26 0,9 3,569 8 7 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 4 5,788 10,1 8,36 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 16,4 26,465 44,7 38,198 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 7,5 13,181 26,4 18,532 IV
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,021 0,174 0,979 0,979 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,49 1,05 1,82 1,557 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,09 7,527 18,42 15,309 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,02 0,051 0,102 0,073 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,1 2,768 5,07 4,522 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,176 0,553 0,374 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,09 0,179 0,286 0,241 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 510 925 1454 1313 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 340 632 1029 880 IV
19 Siarczany mg SO4/l 26 78,1 122,612 170 163,026 III
20 Chlorki mg Cl/l 26 79,7 187,346 344 297,868 III
21 Wapń mg Ca/l 26 53,8 73,488 100,9 85,348 II
22 Magnez mg Mg/l 26 10,6 15,8 22,5 20,79 I
23 Fluorki mg F/l 26 0,14 0,248 0,4 0,37 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,041 0,0758 0,109 0,109 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,014 0,017 0,017 I
31 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0027 0,007 0,0043 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0055 0,01 0,01 I
35 Ołów mg Pb/l 26 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 9 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 26 0,001 0,0011 0,002 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,01 0,01 0,01 0,01 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 2,01 2,064 2,13 2,13 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 6,7 53,725 160,4 160,4 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 1246,3 6200 2534 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 26 230 11006,5 62000 25340 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności