Odra w miejscowości Kłopot - 552,0 km

ODRA 552,0 km     Kłopot  
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 26 0,5 11,4 23,5 22,6 II
2 Barwa mg Pt/l 26 15 24 35 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 3 21,6 56 39,18 III
4 Odczyn   26 7,2 8,2 9 7,5-8,8 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 9,31 12,043 15,22 10,123 I
6 BZT5 mg O2/l 26 0,7 3,696 8 8 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 3,7 6,023 9,8 8,736 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 15,6 28,419 67,7 42,338 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 26 5,6 14,096 27,4 27,106 V
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,024 0,198 1,069 1,069 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,55 1,106 2,69 1,465 III
12 Azotany mg NO3/l 26 0,09 7,887 19,49 16,054 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,023 0,054 0,092 0,076 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,14 2,905 5,3 4,801 II
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,018 0,189 0,814 0,439 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,08 0,192 0,35 0,298 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 513 963 1453 1397 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 348 650 1003 897 IV
19 Siarczany mg SO4/l 26 82,8 125,965 180 170,008 III
20 Chlorki mg Cl/l 26 82 198,615 342,3 316,97 IV
21 Wapń mg Ca/l 26 56,4 75,108 106,5 89,286 II
22 Magnez mg Mg/l 26 10,8 16,338 22,5 21,606 I
23 Fluorki mg F/l 26 0,14 0,28 0,47 0,41 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,076 0,088 0,108 0,108 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 26 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,014 0,018 0,018 I
31 Kadm mg Cd/l 26 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 26 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 26 0,0019 0,0027 0,0065 0,0056 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,004 0,006 0,006 I
35 Ołów mg Pb/l 26 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 8 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 25 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 26 0,001 0,0011 0,002 0,0011 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,016 0,016 0,016 0,016 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 2 2,039 2,14 2,14 I
43 Chlorofil "a" ug/l 4 6,4 54,75 166,8 166,8 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 23 3611,7 62000 6200 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 26 230 31619,6 230000 136000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności