Odra powyżej ujścia Nysy Łużyckiej (wodowskaz Połęcko) - 530,3 km
ODRA 530,3 km  pow. uj. Nysy Łużyckiej, (wod. Połęcko)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 26 0 11,8 24,8 23,1 II
2 Barwa mg Pt/l 26 15 23 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 26 3 17,85 44 38,12 III
4 Odczyn   26 7,1 8,2 9,1 7,6-9,1 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 26 9 12,081 14,2 10,388 I
6 BZT5 mg O2/l 26 1,5 5,504 10,1 9,912 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 26 2,8 5,938 11,8 8,436 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 26 23 35,877 57 50,312 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,8 10,092 23,5 21,394 V
10 Amoniak mg NH4/l 26 0,026 0,464 2,645 1,283 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 26 0,42 1,45 2,38 1,964 III
12 Azotany mg NO3/l 26 1,1 8,892 19,377 17,001 III
13 Azotyny mg NO2/l 26 0,005 0,043 0,085 0,079 II
14 Azot ogólny mg N/l 26 1,51 3,475 6,49 5,702 III
15 Fosforany mg PO4/l 26 0,04 0,194 0,33 0,311 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 26 0,1 0,185 0,32 0,281 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 26 495 1080 1728 1605 IV
18 Subst. rozp. og. mg/l 26 11 694 1172 992 IV
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 26 59,7 122,5 220 60 III
20 Siarczany mg SO4/l 26 69,4 110,796 167,9 140,062 II
21 Chlorki mg Cl/l 26 61,4 234,458 465 420,292 V
22 Wapń mg Ca/l 26 47,7 77,154 101 94,682 II
23 Magnez mg Mg/l 26 12,1 19,477 29,2 28,242 II
24 Fluorki mg F/l 26 nw 0,233 1,2 0,63 II
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0525 0,1 0,1 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,025 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0003 0,0005 0,0008 0,0008 I
30 Cynk mg Zn/l 18 0,0075 0,0197 0,0316 0,0295 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,123 0,183 0,183 II
32 Kadm mg Cd/l 14 nw 0,00014 0,0007 0,0007 II
33 Mangan mg Mn/l 5 nw 0,06 0,25 0,25 III
34 Miedź mg Cu/l 18 0,0005 0,0067 0,0371 0,0092 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0015 0,0044 0,007 0,007 I
36 Ołów mg Pb/l 14 0,0001 0,0022 0,0075 0,0075 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 5 0,03 0,208 0,47 0,47 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,002 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,033 0,05 0,05 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,86 1,928 1,99 1,99 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,7 46,85 157,4 157,4 V
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 26 500 2573,1 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 22 500 4490,9 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.