Odra powyżej ujścia Bobru (m. Krosno) - 514,0 km
ODRA 514,0 km  pow.uj.Bobru (m.Krosno)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,5 24 22,3 II
2 Barwa mg Pt/l 12 20 24 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4,2 19,1 40 39,46 III
4 Odczyn   12 7,7 8,3 9,1 7,7-9 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 10 11,808 13,4 10,162 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,7 5,242 9,3 9,084 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,6 5,833 9,4 8,968 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 26 34,4 50,5 46,936 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,5 9,992 23,3 21,248 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,026 0,524 1,355 1,25 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,44 1,478 2,1 2,089 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 8,821 17,298 15,787 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,008 0,045 0,089 0,078 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,22 3,488 5,5 5,333 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,05 0,192 0,34 0,329 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 0,173 0,28 0,253 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 685 1207 1874 1789 IV
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 474 815 1259 1176 IV
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 60 125,5 183 60,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 84,6 118,808 162 152,82 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 95,3 266,192 519 457,98 V
22 Wapń mg Ca/l 12 62 82,1 103 100,246 III
23 Magnez mg Mg/l 12 14,9 21,708 33,5 31,502 II
24 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,16 0,32 0,309 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0575 0,11 0,11 III
27 Bor mg B/l 4 nw 0,043 0,17 0,17 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0007 0,0014 0,0014 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0107 0,0169 0,0253 0,0253 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,155 0,258 0,258 III
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00023 0,0006 0,0006 II
33 Mangan mg Mn/l 4 nw 0,0125 0,05 0,05 I
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0022 0,0068 0,0158 0,0145 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0048 0,0073 0,0121 0,0121 II
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0012 0,0035 0,0085 0,0085 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,04 0,1425 0,24 0,24 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,0028 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,028 0,028 0,028 0,028 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,055 0,09 0,09 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 1,955 2,04 2,04 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 1,7 50,2 177,5 177,5 V
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 3350 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 1300 7710 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.