Odra w miejscowości Milsko - 450,5 km
ODRA 450,3 km  p.p.k.Milsko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,8 24 23,4 II
2 Barwa mg Pt/l 12 15 24 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 6 17,45 35 34,46 III
4 Odczyn   12 7,2 8,1 8,9 7,3-8,9 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,1 11,833 13,4 9,424 I
6 BZT5 mg O2/l 12 2,1 5 9,5 8,528 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,5 5,933 11,1 9,264 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 23 37,625 50 48,92 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 nw 9,3 28,7 24,434 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,129 0,572 1,961 1,661 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,15 1,637 2,43 2,203 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 2,8 10,723 21,7 19,657 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,049 0,103 0,085 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2 4,237 6,84 6,419 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,09 0,253 0,36 0,36 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,16 0,2 0,26 0,255 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 643 1224 1873 1750 IV
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 496 883 1346 1286 V
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 57 122,7 189 58,6 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 82,9 124,592 170 158,12 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 81,9 290,242 574 500,56 V
22 Wapń mg Ca/l 12 57,3 83,458 106 103,84 III
23 Magnez mg Mg/l 12 8,9 22,708 31,5 31,284 II
24 Fluorki mg F/l 12 0,1 0,242 0,95 0,707 II
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,085 0,11 0,11 III
27 Bor mg B/l 4 nw 0,063 0,25 0,25 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0001 0,0012 0,0026 0,0026 I
30 Cynk mg Zn/l 7 nw 0,014 0,0236 0,0236 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,185 0,394 0,394 III
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0002 0,0004 0,0006 0,0006 II
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,075 0,14 0,14 III
34 Miedź mg Cu/l 10 0,0021 0,0061 0,0124 0,0124 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0057 0,0077 0,0109 0,0109 II
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0032 0,0048 0,007 0,007 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,12 0,255 0,52 0,52 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,0028 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,01 0,06 0,2 0,2 II
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,84 1,96 2,08 2,08 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,8 60,075 128,7 128,7 V
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2533,3 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 4600 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.