Odra powyżej Nowej Soli (most w m. Nowa Sól) - 428,8 km
ODRA 428,8 km  pow. Nowej Soli, (most w m. Nowa Sól)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,6 23,6 22,7 II
2 Barwa mg Pt/l 12 15 25 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,2 14,83 30 28,92 III
4 Odczyn   12 7,1 8 8,7 7,2-8,6 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,6 10,958 12,9 8,978 I
6 BZT5 mg O2/l 12 2,1 4,733 8,5 7,96 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,2 5,675 10,3 9,004 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 23 39,375 54,3 52,788 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,1 10,15 29,2 23,8 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,155 0,614 1,767 1,704 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,22 1,729 2,55 2,523 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 3,15 11,007 22,2 20,031 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,052 0,125 0,099 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,06 4,276 6,97 6,57 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,24 0,312 0,42 0,404 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,1 0,205 0,31 0,294 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 630 1269 2030 1994 IV
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 492 888 1361 1353 V
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 61 132,9 214 65,3 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 83,7 124,833 178 159,1 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 80,4 293,183 613 529,84 V
22 Wapń mg Ca/l 12 69,2 85,467 107 104,3 III
23 Magnez mg Mg/l 12 10,8 22,75 33,5 31,286 II
24 Fluorki mg F/l 12 nw 0,208 0,6 0,519 II
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,05 0,07 0,08 0,08 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,035 0,14 0,14 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0001 0,0006 0,0011 0,0011 I
30 Cynk mg Zn/l 8 nw 0,0136 0,0181 0,0181 I
31 Glin mg Al/l 4 0,12 0,168 0,214 0,214 III
32 Kadm mg Cd/l 4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,013 0,0683 0,15 0,15 III
34 Miedź mg Cu/l 12 nw 0,008 0,0202 0,0191 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0048 0,0071 0,0093 0,0093 I
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0018 0,004 0,0058 0,0058 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,14 0,25 0,5 0,5 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0038 0,006 0,006 III
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,005 0,005 0,005 0,005 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,005 0,021 0,05 0,05 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 1,94 2 2 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 3,6 52,725 104,8 104,8 V
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 5550 24000 24000 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 8880 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 5,85 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 105 I
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.