Obra w miejscowości Strzyżewo - 85,3 km
OBRA 85,0 km Strzyżewo
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,1 11 21,6 20,3 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 29 40 37 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 13,14 22 22 II
4 Odczyn   12 7,4 7,8 8,5 7,4-8,3 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 1,55 8,055 14,5 1,955 V
6 BZT5 mg O2/l 12 3 5,933 8 8 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 7,9 10,383 12,2 11,822 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 39,1 51,933 68,1 64,644 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 10,5 26,308 67,5 49,572 V
10 Amoniak mg NH4/l 5 0,09 0,435 0,85 0,85 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,4 1,976 2,54 2,41 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,13 1,425 5,45 5,31 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,046 0,075 0,197 0,132 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,74 2,32 3,1 2,97 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,15 0,771 1,558 1,38 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,2 0,391 0,565 0,564 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 527 569 613 608 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 380 415 462 460 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 79,9 94,425 112,6 109,468 II
20 Chlorki mg Cl/l 12 34,5 39,033 43,6 42,52 I
21 Wapń mg Ca/l 12 74,7 89,817 103,8 102,234 III
22 Magnez mg Mg/l 12 11,6 13,2 14,3 14,246 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,248 0,44 0,402 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,062 0,1025 0,127 0,127 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,029 0,077 0,077 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0032 0,0072 0,0066 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0012 0,003 0,0019 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,86 1,926 2,01 2,01 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 7,1 71,15 108,5 108,5 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 620 4340 23000 13928 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 5000 36966,7 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności