Obra w miejscowości Policko - 57,6 km
OBRA 57,6 km  Policko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,8 11,1 21,9 20,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 31 40 40 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3,5 12,23 21 18,3 II
4 Odczyn   12 7,3 7,7 8,1 7,3-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 0,41 7,182 15,6 1,42 V
6 BZT5 mg O2/l 12 3 5,658 8 7,676 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 6,5 10,033 11,6 11,438 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 29,9 45,517 55,7 54,944 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,2 23,883 68,3 47,726 V
10 Amoniak mg NH4/l 5 0,052 0,25 0,541 0,541 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,88 1,907 3,12 3,109 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 0,18 1,114 4,69 3,95 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,026 0,051 0,079 0,07 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,1 2,173 3,24 3,202 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,031 0,47 1,2 1,0104 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,098 0,29 0,547 0,529 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 418 499 540 539 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 266 355 420 420 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 67,5 77,667 91,9 89,902 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 25,2 30,208 35,7 33,864 I
21 Wapń mg Ca/l 12 66,7 82,475 98 97,73 II
22 Magnez mg Mg/l 12 9 11,3 12,1 12,046 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,239 0,36 0,338 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,066 0,085 0,108 0,108 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,0217 0,04 0,0292 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,023 0,053 0,053 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0024 0,0058 0,0042 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0012 0,003 0,0019 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,008 0,008 0,008 0,008 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,86 1,97 2,07 2,07 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 43,3 73,1 97,8 97,8 IV
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 23 1232,6 6200 6200 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 130 46020 230000 230000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności