Obra, ujście do Warty (most w Skierzynie) - 1,6 km
OBRA 1,6 km                                  Ujście do Warty (most w Skwierzynie)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,8 10,6 19,7 18,3 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 28 40 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,11 21 19,38 II
4 Odczyn   12 7 7,7 8,1 7,1-8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,43 9,575 13 7,245 I
6 BZT5 mg O2/l 12 2 3,733 7 7 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 6,1 8,008 11 10,568 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 26,3 34,95 46 45,136 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 9,3 23,067 67,2 46,518 V
10 Amoniak mg NH4/l 5 0,026 0,26 0,528 0,528 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,45 1,045 1,6 1,557 II
12 Azotany mg NO3/l 12 0,4 2,224 3,41 3,291 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,078 0,158 0,144 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,95 1,571 2,24 2,17 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,042 0,637 1,405 1,402 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,166 0,281 0,459 0,431 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 383 486 539 536 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 291 345 426 402 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 52,4 71,825 89,4 88,752 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 22,2 26,542 31,3 30,328 I
21 Wapń mg Ca/l 12 71,8 79,533 91,4 89,78 II
22 Magnez mg Mg/l 12 11,1 11,65 12,4 12,292 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,268 0,39 0,358 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,082 0,0963 0,112 0,112 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 11 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,016 0,025 0,025 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0047 0,019 0,0136 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 11 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0012 0,002 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,007 0,007 0,007 0,007 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,8 1,94 2,05 2,05 III
43 Chlorofil "a" ug/l 3 2,7 68,9 105,6 105,6 V
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 9187,5 62000 40940 V
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 1300 20608,3 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności