Nysa Łużycka powyżej Żarek Wielkich (punkt graniczny) - 75,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 75,0 km  pow. Żarek Wielkich,(punkt graniczny)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 1,8 10,3 20,4 20,1 I
2 Barwa mg Pt/l 13 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,6 14,77 85 51,72 IV
4 Odczyn   13 6,8 7,4 8,2 7-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 8,2 10,554 13,1 8,52 I
6 BZT5 mg O2/l 13 1,3 3,723 9,2 7,408 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,6 4,215 7,7 7,38 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 14,3 24,885 44 39,52 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 nw 6,008 15,5 13,934 III
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,039 0,689 2,335 1,675 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,99 1,603 2,81 2,484 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 7,92 12,588 20,925 18,236 III
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,014 0,082 0,223 0,164 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 2,93 4,474 7,58 6,332 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,05 0,168 0,55 0,339 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,04 0,129 0,45 0,296 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 304 384 492 481 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 206 306 431 425 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 48,8 75,7 104 52,7 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 53,6 87,954 104 102,08 II
21 Chlorki mg Cl/l 13 24,4 33,762 51 49,08 I
22 Wapń mg Ca/l 13 28,2 37,562 46 43,248 I
23 Magnez mg Mg/l 13 5,6 10,346 20,7 17,756 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,18 0,279 0,42 0,407 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,03 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,06 0,2 0,2 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0005 0,0018 0,004 0,004 I
30 Cynk mg Zn/l 13 0,0041 0,0201 0,0596 0,0464 I
31 Glin mg Al/l 4 0,02 0,063 0,121 0,121 II
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00006 0,0003 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,06 0,1025 0,19 0,19 III
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0032 0,0056 0,0106 0,0106 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0038 0,0071 0,0098 0,0098 I
36 Ołów mg Pb/l 9 nw 0,0011 0,0027 0,0027 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,19 0,41 0,62 0,62 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0025 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 nw 0,023 0,04 0,04 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,89 1,958 2,01 2,01 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 3,7 23,45 37 37 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 600 5092,3 13000 8648 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 2300 6754,5 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.