Nysa Łużycka poniżej Forst (m. Janiszowice) - 45,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 45,0 km  pon. Forst, (m. Janiszowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 2,5 11 21,5 21 I
2 Barwa mg Pt/l 13 15 19 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,8 14,95 59 42,36 III
4 Odczyn   13 6,9 7,6 8,3 7,2-8,2 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 8,2 10,923 13,8 8,52 I
6 BZT5 mg O2/l 13 1,5 3,669 7 6,04 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,6 4,123 7,2 6,56 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 13,3 22,669 34 33,552 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 nw 5,133 12,6 12,384 III
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,026 0,556 2,348 1,506 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,93 1,466 3,13 2,298 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 5,76 11,86 18,138 18,11 III
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,01 0,089 0,355 0,283 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 2,42 4,174 7,33 6,364 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,02 0,156 0,68 0,392 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 nw 0,112 0,48 0,294 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 313 385 486 484 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 230 282 380 356 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 35,4 70,2 98 37,5 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 53,8 86,438 101 100,168 II
21 Chlorki mg Cl/l 13 24,2 33,015 55 48,6 I
22 Wapń mg Ca/l 13 29,4 38,869 43,4 43,4 I
23 Magnez mg Mg/l 13 4,5 9,496 15,7 15,7 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,16 0,257 0,46 0,422 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,02 0,0325 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,008 0,03 0,03 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0005 0,0012 0,0028 0,0028 I
30 Cynk mg Zn/l 13 nw 0,019 0,0479 0,0395 I
31 Glin mg Al/l 4 0,049 0,138 0,305 0,305 III
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00004 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,07 0,14 0,14 III
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0034 0,0056 0,0093 0,0093 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,003 0,006 0,0124 0,0124 II
36 Ołów mg Pb/l 9 0,0001 0,001 0,0019 0,0019 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,19 0,2875 0,42 0,42 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,001 0,002 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,023 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,96 1,99 2,01 2,01 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 5,8 21,25 36,1 36,1 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 6700 24000 24000 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 500 5527,3 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.