Nysa Łużycka powyżej Gubina (m. Sękowice) -  20,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 20,0 km  pow. Gubina, (m.Sękowice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 1,5 11,1 22,3 20,8 I
2 Barwa mg Pt/l 13 15 19 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,6 13,75 45 36,68 III
4 Odczyn   13 7,1 7,6 8,5 7,2-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 8,7 10,669 12,7 8,764 I
6 BZT5 mg O2/l 13 1,5 3,662 6 5,744 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,8 4,5 6,8 6,48 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 13,5 22,138 33,5 32,54 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,6 6,558 21,6 16,416 IV
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,065 0,548 1,729 1,595 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 1 1,406 2,8 2,07 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 3,82 10,079 16,325 15,504 III
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,015 0,066 0,22 0,151 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 1,97 3,706 6,07 5,628 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,04 0,158 0,57 0,352 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,05 0,124 0,46 0,294 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 316 397 499 490 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 159 304 407 387 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 35,1 88,1 122 49,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 55,3 86,777 102 101,36 II
21 Chlorki mg Cl/l 13 20,7 33,1 51 47,8 I
22 Wapń mg Ca/l 13 30,1 40,808 49,4 47,672 I
23 Magnez mg Mg/l 13 6,5 11,304 19,8 18,008 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,12 0,224 0,42 0,343 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,02 0,0425 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,01 0,04 0,04 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0004 0,0009 0,002 0,002 I
30 Cynk mg Zn/l 13 0,0015 0,0178 0,0446 0,0368 I
31 Glin mg Al/l 4 0,051 0,177 0,462 0,462 IV
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00007 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,02 0,0575 0,11 0,11 III
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0027 0,0049 0,0081 0,0081 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,003 0,0051 0,0089 0,0089 I
36 Ołów mg Pb/l 9 0,0003 0,001 0,0016 0,0016 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,15 0,29 0,5 0,5 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0025 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,023 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,87 1,963 2,02 2,02 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 6,3 23,225 39 39 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 600 4607,7 24000 12608 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 600 4827,3 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.