Nysa Łużycka poniżej Gubina - 13,2 km
NYSA ŁUŻYCKA 13,2 km  pon.Gubina
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 1,6 12,5 27 24,5 III
2 Barwa mg Pt/l 13 15 20 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,2 15,75 41 37,8 III
4 Odczyn   13 6,7 7,7 8,5 7,1-8,3 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 8,6 10,785 12,3 8,92 I
6 BZT5 mg O2/l 13 1,7 3,977 7,3 6,916 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,8 4,415 6,8 6,288 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 13,6 23,985 44 34,4 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,4 6,775 17,2 14,554 III
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,026 0,487 1,729 1,308 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,72 1,454 2,83 2,286 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 3,62 10,007 14,643 14,615 II
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,016 0,06 0,2 0,137 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 2 3,733 5,96 5,55 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,03 0,17 0,57 0,365 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,04 0,128 0,29 0,239 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 325 415 514 486 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 182 292 397 354 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 42 91,4 116 54,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 59,7 90,977 105 101,8 II
21 Chlorki mg Cl/l 13 20,4 35,038 48 44,8 I
22 Wapń mg Ca/l 13 36,8 43,623 51,5 50,156 II
23 Magnez mg Mg/l 13 2,1 11,869 21,9 21,196 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,1 0,255 0,48 0,416 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,03 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,01 0,04 0,04 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0005 0,0009 0,0013 0,0013 I
30 Cynk mg Zn/l 13 0,001 0,02 0,0465 0,0406 I
31 Glin mg Al/l 4 0,076 0,151 0,28 0,28 III
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00007 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,0925 0,18 0,18 III
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0027 0,0048 0,0073 0,0073 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0023 0,0052 0,008 0,008 I
36 Ołów mg Pb/l 9 0,0003 0,0011 0,0021 0,0021 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,14 0,2325 0,42 0,42 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0035 0,005 0,005 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,01 0,023 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 1,973 2,08 2,08 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 7,5 23,45 41,5 41,5 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 600 3069,2 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 2300 4072,7 6200 6200 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.