Nysa Łużycka poniżej Steinbach - 108,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 108,0 km  pon. Steinbach,
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 1,5 10,4 20,9 20,7 I
2 Barwa mg Pt/l 13 10 19 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 3,4 20,55 165 80,52 IV
4 Odczyn   13 6,4 7,3 7,7 6,8-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 6,8 10,269 13,2 7,824 I
6 BZT5 mg O2/l 13 2 4,269 10,4 6,944 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,9 4,569 10,6 8,424 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 13,5 30,523 83 61,88 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 nw 6,825 21,9 18,12 IV
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,077 0,821 2,696 2,027 IV
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 1,29 1,902 3,2 3,085 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 12,8 16,501 29,198 23,082 III
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,046 0,146 0,378 0,277 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 4,33 5,672 9,66 7,804 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,18 0,295 0,59 0,494 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,09 0,198 0,5 0,34 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 280 422 535 527 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 184 300 380 371 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 54,9 84,7 105 58,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 50,3 86,538 126 114,48 II
21 Chlorki mg Cl/l 13 24,6 41,862 66 62,8 I
22 Wapń mg Ca/l 13 28,4 38,2 44,5 44,052 I
23 Magnez mg Mg/l 13 5,8 10,938 23,9 19,1 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,12 0,328 0,62 0,518 II
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,02 0,04 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,02 0,08 0,08 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0007 0,0012 0,0018 0,0018 I
30 Cynk mg Zn/l 13 0,004 0,0274 0,1139 0,072 I
31 Glin mg Al/l 4 0,004 0,07 0,111 0,111 II
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00008 0,0004 0,0004 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,04 0,085 0,19 0,19 III
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0022 0,0066 0,0107 0,0107 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,001 0,0046 0,0116 0,0116 II
36 Ołów mg Pb/l 9 nw 0,0021 0,007 0,007 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,08 0,185 0,25 0,25 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,003 0,003 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,025 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,9 1,943 1,99 1,99 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 3,2 18,425 27,8 27,8 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 2300 4100 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 2300 6400 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.