Nysa Łużycka, ujście do Odry (m. Kosarzyn) - 1,0 km
NYSA ŁUŻYCKA 1,0 km  uj. do Odry, (m. Kosarzyn)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 13 1,5 11,6 23,3 21,3 I
2 Barwa mg Pt/l 13 15 21 30 27 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 13 4,6 12,92 42 29,84 III
4 Odczyn   13 7,3 7,7 8,3 7,4-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 13 8,9 10,638 12,3 8,964 I
6 BZT5 mg O2/l 13 1,6 3,792 6,8 6,352 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 13 2,5 4,2 7,6 6,448 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 13 12,1 24,177 52 38,56 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 1,8 7,092 18,4 16,78 IV
10 Amoniak mg NH4/l 13 0,15 0,46 1,522 1,258 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 13 0,31 1,322 2,62 2,249 IV
12 Azotany mg NO3/l 13 3,62 9,588 13,936 13,567 II
13 Azotyny mg NO2/l 13 0,013 0,058 0,184 0,138 III
14 Azot ogólny mg N/l 13 2,13 3,676 5,67 5,324 III
15 Fosforany mg PO4/l 13 0,03 0,218 1,13 0,637 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 13 0,03 0,146 0,49 0,362 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 13 329 412 513 492 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 13 183 320 410 403 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 13 30 93,7 122 49,8 III
20 Siarczany mg SO4/l 13 59,7 89,915 100 99,168 I
21 Chlorki mg Cl/l 13 20,8 34,592 49 47,592 I
22 Wapń mg Ca/l 13 36,6 45,962 56,6 53,016 II
23 Magnez mg Mg/l 13 5,2 10,838 19,9 19,58 I
24 Fluorki mg F/l 13 0,12 0,222 0,42 0,356 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0275 0,04 0,04 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,005 0,02 0,02 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0004 0,0007 0,0014 0,0014 I
30 Cynk mg Zn/l 13 nw 0,0177 0,0424 0,0379 I
31 Glin mg Al/l 4 0,031 0,084 0,157 0,157 II
32 Kadm mg Cd/l 9 nw 0,00007 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,02 0,045 0,1 0,1 II
34 Miedź mg Cu/l 9 0,0026 0,004 0,0046 0,0046 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0025 0,0037 0,0047 0,0047 I
36 Ołów mg Pb/l 9 0,0004 0,0011 0,0024 0,0024 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,15 0,2175 0,28 0,28 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,02 0,03 0,05 0,05 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,91 1,993 2,05 2,05 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 4 23,875 50,5 50,5 IV
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 13 500 4469,2 24000 12608 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 11 500 4927,3 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 8,07 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 129 I
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.