Noteć powyżej Drezdenka - 38,0 km
NOTEĆ 38,0 km      Drezdenko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,1 10,9 21,4 19,8 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 23 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,38 23 18,14 II
4 Odczyn   12 7,4 8 8,4 7,6-8,3 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,23 11,133 13 8,954 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,4 6 4,92 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,5 6,075 10,3 8,464 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 21 29,4 44,9 40,85 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 3,9 14,908 24 22,704 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,103 0,296 0,296 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,38 0,799 1,67 1,373 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,13 2,462 5,67 4,714 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,02 0,044 0,076 0,065 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,79 1,369 2,25 2,083 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,025 0,201 0,334 0,321 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,169 0,27 0,265 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 409 461 602 545 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 289 333 433 407 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 31 42,95 56 52,22 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 29,4 40,108 79,6 65,128 I
21 Wapń mg Ca/l 12 71,6 81,217 99,9 94,122 II
22 Magnez mg Mg/l 12 7,4 8,392 9,4 9,238 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,228 0,31 0,299 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,041 0,0488 0,056 0,056 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,013 0,013 0,013 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0049 0,0126 0,0126 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0013 0,002 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,87 1,934 2,04 2,04 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 3 16,525 35,3 35,3 III
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 4661,7 23000 17600 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 48508,3 230000 230000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności