Noteć w miejscowości Trzebicz - 27,3 km
NOTEĆ 27,3 km   Trzebicz
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1 10,9 21,8 19,9 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 24 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,08 21 18,3 II
4 Odczyn   12 7,3 7,9 8,3 7,5-8,2 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,92 11,043 13,1 8,66 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,542 7 5,92 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,8 6,117 8,1 8,1 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 20,6 28,4 39,6 38,736 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,1 12,375 28,3 22,63 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,024 0,093 0,258 0,258 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,25 0,766 1,69 1,328 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,4 2,421 5,31 4,57 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,044 0,076 0,071 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,63 1,326 2,21 2,194 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,191 0,309 0,298 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,065 0,194 0,725 0,455 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 400 465 601 551 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 273 331 434 398 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 35,1 45,075 57 54,408 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 29,2 40,433 78,6 63,858 I
21 Wapń mg Ca/l 12 72,1 81,733 96,7 92,38 II
22 Magnez mg Mg/l 12 7,6 8,492 9,6 9,546 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,208 0,28 0,275 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,042 0,049 0,056 0,056 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,019 0,036 0,036 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0111 0,094 0,094 IV
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0023 0,003 0,003 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0012 0,002 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,009 0,009 0,009 0,009 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,83 1,958 2,02 2,02 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 3 10,85 20,6 20,6 II
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 6802,5 62000 31868 V
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 620 33943,3 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności