Noteć w miejscowości Santok - 0,5 km
NOTEĆ 0,5 km      Santok
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 0,6 11,1 24,9 21,4 I
2 Barwa mg Pt/l 12 15 24 30 30 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 8,83 23 18,14 II
4 Odczyn   12 7,2 8 8,4 7,5-8,1 V
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,69 10,741 13,2 8,462 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 2,317 6 4,92 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 4,6 6,167 8,4 8,292 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 19,6 27,717 38,3 36,626 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,1 12,167 19,8 18,72 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,021 0,08 0,258 0,258 I
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,3 0,628 1,1 1,024 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,09 2,286 4,47 4,043 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,038 0,063 0,059 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,72 1,156 1,6 1,589 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,018 0,192 0,411 0,367 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,08 0,141 0,2 0,195 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 425 475 567 353 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 291 338 412 408 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 34,5 49,917 61,6 60,466 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 30,9 37,658 61,7 52,52 I
21 Wapń mg Ca/l 12 72,9 82,8 100,5 98,988 II
22 Magnez mg Mg/l 12 7,5 8,5 9,3 9,246 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,249 0,36 0,355 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,042 0,048 0,053 0,053 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,014 0,016 0,016 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 11 0,0019 0,0028 0,0105 0,0105 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0038 0,007 0,007 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0012 0,002 0,002 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,005 0,005 0,005 0,005 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,82 1,942 2,06 2,06 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 3,2 9,85 18,7 18,7 II
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1929,2 6200 6200 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 620 10360 23000 23000 IV
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności