Lubsza, ujście do Nysy Łużyckiej - 0,5 km
LUBSZA 0,5 km  uj. do Nysy Łużyckiej, (m.Gubin)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 1,9 12,1 26 23,6 II
2 Barwa mg Pt/l 12 15 23 35 32 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,8 8,1 27 18,36 II
4 Odczyn   12 6,7 7,4 7,7 7-7,7 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,5 10,042 12,1 7,094 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,8 3,183 5,5 5,176 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,5 4,817 7,6 7,546 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 16 24,4 37 33,76 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 2,1 11,517 31,2 27,258 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,323 0,67 1,69 1,279 III
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,23 1,588 2,5 2,144 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 2,9 5,245 13,582 9,974 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,024 0,067 0,118 0,107 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,23 2,795 5,61 4,309 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,09 0,196 0,71 0,483 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,117 0,28 0,204 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 425 484 573 555 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 278 375 493 468 II
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 123 143 167 128,9 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 87,2 107,95 125 123,38 II
21 Chlorki mg Cl/l 12 20 28,575 38 36,002 I
22 Wapń mg Ca/l 12 62,8 73,458 89,6 87,008 II
23 Magnez mg Mg/l 12 7,4 11,068 24,3 18,252 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,06 0,143 0,26 0,249 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 0,04 0,215 0,7 0,7 IV
27 Bor mg B/l 4 nw 0,005 0,02 0,02 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0002 0,0005 0,0008 0,0008 I
30 Cynk mg Zn/l 12 nw 0,0122 0,0325 0,0295 I
31 Glin mg Al/l 4 0,032 0,129 0,339 0,339 III
32 Kadm mg Cd/l 8 nw 0,00006 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,08 0,2075 0,31 0,31 III
34 Miedź mg Cu/l 8 0,001 0,0038 0,0075 0,0075 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0028 0,0037 0,0044 0,0044 I
36 Ołów mg Pb/l 8 0,0003 0,0021 0,0033 0,0033 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw 0,00025 0,001 0,001 II
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,21 0,415 0,5 0,5 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 4 0,002 0,0025 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 4 0,03 0,053 0,09 0,09 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,92 1,998 2,07 2,07 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,7 6,275 13,5 13,5 II
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 12250 70000 45160 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 2300 16750 70000 70000 V
50 Ind. bioróżn.   - - - - 8,36 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 129 I
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.