Kwisa, ujście do Bobru (most w m. Trzebów) - 4,4 km
KWISA 4,4 km  uj. do Bobru, (most w m. Trzebów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0,4 9,7 18,7 18,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 15 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1 5,65 28 16,23 II
4 Odczyn   12 7,2 7,5 7,7 7,3-7,7 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,6 10,642 12,7 8,924 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,8 2,5 4,2 3,66 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 1,8 2,942 8,6 5,684 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 7 12,608 19,5 18,15 II
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 4,673 17,4 17,4 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,052 0,335 0,864 0,731 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,83 1,283 2 1,811 III
12 Azotany mg NO3/l 12 4,84 7,312 10 9,919 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,042 0,082 0,073 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,1 2,949 3,83 3,787 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,12 0,156 0,22 0,215 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,07 0,101 0,14 0,135 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 177 214 282 264 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 65 160 245 226 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 41,2 53,9 73 42 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 39,2 48,417 59 55,976 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 8,38 9,599 11 11 I
22 Wapń mg Ca/l 12 19,5 24,55 28 27,784 I
23 Magnez mg Mg/l 12 4,1 7,142 12 11,136 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,06 0,11 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,005 0,02 0,02 I
27 Bor mg B/l 4 nw nw nw 0 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0003 0,0006 0,0006 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0026 0,0111 0,02 0,02 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,08 0,127 0,127 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00018 0,0004 0,0004 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,01 0,0725 0,14 0,14 III
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0015 0,0048 0,0099 0,0089 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0049 0,0064 0,0093 0,0093 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0007 0,0012 0,0012 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,1 0,2325 0,3 0,3 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,94 1,945 1,95 1,95 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,2 2,475 2,8 2,8 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 2883,3 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 600 3130 6200 6200 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 6,59 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 130 I
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.