Kopanica (Rów Polski) w m. Łęgoń - 13,5 km
KOPANICA 13,5 km  Kopanica(Rów Polski) w m.Łęgoń
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,2 20,2 18,5 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 31 40 37 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 nw 11,03 73 42,22 III
4 Odczyn   12 7,2 7,5 7,7 7,3-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 0,6 3,883 8,4 1,248 V
6 BZT5 mg O2/l 12 1,6 5,458 8,4 8,346 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,4 7 10,8 10,206 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 23,2 36,833 53 50,3 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 1,3 11,355 34,8 34,8 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,71 5,089 25,8 16,194 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,72 5,704 27 16,805 V
12 Azotany mg NO3/l 12 nw 4,957 18,5 16,016 III
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,008 0,128 0,345 0,281 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,75 7,028 28,4 18,68 IV
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,21 1,76 7,44 5,507 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,874 3,62 2,632 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 818 1019 1275 1223 III
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 553 715 946 873 IV
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 275 340,2 387 291,2 I
20 Siarczany mg SO4/l 12 119 180,75 218 218 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 27 77,333 112 108,76 II
22 Wapń mg Ca/l 12 106 135,133 167,4 164,484 III
23 Magnez mg Mg/l 12 8,3 18,25 23,8 22,612 I
24 Fluorki mg F/l 12 nw 0,183 0,6 0,465 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,07 0,15 0,15 III
27 Bor mg B/l 4 nw 0,23 0,57 0,57 II
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0009 0,0013 0,0019 0,0019 I
30 Cynk mg Zn/l 8 nw 0,0264 0,123 0,123 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,012 0,026 0,026 I
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00015 0,0003 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,07 0,22 0,45 0,45 III
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0016 0,0074 0,0246 0,021 II
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,02 0,0321 0,042 0,042 III
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0004 0,0024 0,0047 0,0047 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,15 0,2425 0,31 0,31 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,014 0,014 0,014 0,014 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,04 0,04 0,04 0,04 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,84 2,008 2,15 2,15 III
47 Chlorofil "a" ug/l 10 0,7 17,17 62,7 62,7 IV
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 4791,7 24000 14388 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 1300 5930 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 6,96 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 93 II
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.