Kłodawka w miejscowości Kłodawa - 6,9 km
KŁODAWKA 6,9 km      Kłodawa
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,3 10,1 19,1 17,6 I
2 Barwa mg Pt/l 12 20 36 50 45 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 7,5 25,88 51 43,98 III
4 Odczyn   12 6,7 7,5 8,1 6,9 - 8,0 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 6,73 9,432 12,5 6,86 II
6 BZT5 mg O2/l 12 1 3,275 6 5,94 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 11 9,7 12,773 21,4 21,4 IV
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 10,4 45,575 70,7 65,03 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 11,3 23,05 35,5 34,474 V
10 Amoniak mg NH4/l 5 0,142 0,52 0,798 0,798 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,6 1,24 1,86 1,757 III
12 Azotany mg NO3/l 12 0,53 1,303 2,79 2,169 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,073 0,148 0,144 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,89 1,555 2,31 2,202 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,109 0,346 0,77 0,681 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,133 0,314 0,493 0,464 III
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 396 438 500 488 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 232 313 374 370 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 30,1 50,65 68,1 66,372 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 11,7 13,55 16,1 15,452 I
21 Wapń mg Ca/l 12 76,2 87,5 94,5 94,392 II
22 Magnez mg Mg/l 12 6,5 7,608 11,9 9,74 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,16 0,301 0,43 0,43 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,058 0,0738 0,082 0,082 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,015 0,02 0,02 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0039 0,0108 0,09 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0065 0,02 0,02 II
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,001 0,001 0,001 I
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,009 0,009 0,009 0,009 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,71 1,92 2,03 2,03 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 6,4 23,3 65,8 65,8 IV
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 60 932,5 6200 3554 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 33800 230000 139280 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności