Kłodawka przed ujściem do Warty - 0,1 km
KŁODAWKA 0,1 km       Gorzów Wlkp.
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 2,1 9,7 18,1 17 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 37 50 45 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 14 29,75 80 58,4 IV
4 Odczyn   12 7 7,7 8,2 7,1-8,1 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,7 11,35 14,1 9,24 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1 3,108 5,5 5,176 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 10,6 12,4 18,8 16,532 IV
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 29 45,567 91,1 74,9 V
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,6 23,475 37,1 36,668 V
10 Amoniak mg NH4/l 5 0,103 0,276 0,631 0,631 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,31 1,032 1,72 1,59 III
12 Azotany mg NO3/l 12 1,06 2,435 9,43 6,109 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,046 0,069 0,112 0,096 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,65 1,603 3,3 2,701 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,095 0,277 0,624 0,596 III
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,275 0,43 0,398 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 428 482 562 546 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 251 332 397 388 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 42,9 61,483 77,5 76,636 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 14,8 21,067 69,4 42,292 I
21 Wapń mg Ca/l 12 81,8 93,558 102,5 102,284 III
22 Magnez mg Mg/l 12 7,5 8,333 10,1 9,56 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,264 0,43 0,398 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,044 0,0673 0,095 0,095 I
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,026 0,062 0,062 I
31 Kadm mg Cd/l 6 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0053 0,0166 0,0151 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,0075 0,02 0,02 II
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 4 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0011 0,002 0,0015 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,007 0,007 0,007 0,007 I
42 Ind.sap. fitopl.   5 1,72 1,932 2,06 2,06 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 7,1 19,175 47,6 47,6 III
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 3968,3 13000 13000 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 21016,7 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności