Ilanka przed ujściem do Odry w miejscowości Świecko - 0,5 km
ILANKA 0,5 km                                             przed ujściem do Odry w m. Świecko
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw. kl.
Min Śr. Max Wynik*
1 Temp. wody °C 12 1,2 9,1 16,4 16,1 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 25 35 35 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 4 11,92 24 19,68 II
4 Odczyn   12 6,9 7,8 8,2 7,1-8,2 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,3 9,993 13 7,786 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,1 2 3 3 II
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 5,2 7,4 10,1 9,668 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 18,2 26,1 35,4 34,806 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 12 4,9 16,042 28,2 27,012 V
10 Amoniak mg NH4/l 6 0,077 0,21 0,618 0,618 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,39 0,754 1,32 1,19 III
12 Azotany mg NO3/l 12 1,06 2,244 3,81 3,356 I
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,03 0,057 0,115 0,099 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 0,64 1,284 1,87 1,859 I
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,099 0,336 0,572 0,554 I
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,234 0,39 0,364 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 406 436 495 482 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 219 289 345 333 II
19 Siarczany mg SO4/l 12 43,7 62,533 82 77,248 I
20 Chlorki mg Cl/l 12 13,7 15,767 24,8 20,264 I
21 Wapń mg Ca/l 12 79 85,483 92,2 91,876 II
22 Magnez mg Mg/l 12 5,9 7,133 14,8 10,696 I
23 Fluorki mg F/l 12 0,14 0,2 0,26 0,255 I
24 Arsen mg As/l 4 0,023 0,023 0,023   p.g.o.
25 Bar mg Ba/l 4 0,054 0,0775 0,105 0,105 III
26 Bor mg B/l 3 0,1 0,1 0,1 0,1 I
27 Chrom +6 mg Cr/l 4 0,012 0,012 0,012 0,012** I
28 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,004 0,004 0,004 0,004** I
29 Cynk mg Zn/l 12 0,02 0,02 0,02 0,02 I
30 Glin mg Al/l 4 0,013 0,022 0,041 0,041 I
31 Kadm mg Cd/l 12 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 I
32 Mangan mg Mn/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
33 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0029 0,0067 0,0062 I
34 Nikiel mg Ni/l 4 0,002 0,002 0,002 0,002 I
35 Ołów mg Pb/l 12 0,02 0,02 0,02   p.g.o.
36 Rtęć mg Hg/l 6 0,001 0,001 0,001 0,001 II
37 Selen mg Se/l 3 0,01 0,012 0,013   p.g.o.
38 Żelazo mg Fe/l 12 0,03 0,03 0,03 0,03 I
39 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw   I
40 Fenole lotne mg/l 12 0,001 0,0013 0,003 0,0025 II
41 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,007 0,007 0,007 0,007 I
42 Ind.sap. fitopl.   7 1,73 1,837 1,96 1,96 III
43 Chlorofil "a" ug/l 4 1,6 9,825 25,7 25,7 III
44 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 230 1267,5 6200 4094 IV
45 Og. lb. b. coli n/100 ml 12 2300 17750 62000 62000 V
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.
** Granica oznaczalności
p.g.o. - wynik poniżej granicy oznaczalności