Bóbr poniżej ujścia Szprotawy (m. Małomice) - 90,0 km
BÓBR 90,0 km  pon. uj. Szprotawy, (m. Małomice)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 9,8 20,6 19,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 18 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,6 5,56 18 12,17 I
4 Odczyn   12 7,2 7,5 7,7 7,3-7,7 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8 10,292 12,9 8 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,5 2,55 3,6 3,438 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,5 3,45 4,6 4,492 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 15 18,242 23,9 22,334 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 3,155 11,8 11,8 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,077 0,338 0,916 0,777 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,81 1,42 2,88 2,205 IV
12 Azotany mg NO3/l 12 5,9 8,454 13,8 11,856 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,053 0,071 0,103 0,093 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,38 3,351 4,99 4,866 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,16 0,247 0,33 0,319 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,1 0,146 0,21 0,199 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 192 295 502 421 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 76 189 256 242 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 49,4 72,1 110 55 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 33,5 46,292 61,9 60,118 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 11,1 20,258 27,7 27,376 I
22 Wapń mg Ca/l 12 22,2 31,85 41,5 38,314 I
23 Magnez mg Mg/l 12 3,8 7,517 14,3 12,302 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,103 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,025 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,025 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0002 0,0008 0,0008 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0036 0,0116 0,028 0,028 I
31 Glin mg Al/l 4 0,057 0,084 0,132 0,132 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00018 0,0004 0,0004 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,01 0,035 0,08 0,08 II
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0024 0,0072 0,0245 0,0218 II
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0014 0,0024 0,0032 0,0032 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0006 0,0014 0,0014 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 3 0,11 0,1933 0,32 0,32 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,87 1,953 2,04 2,04 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 1,4 3,05 4,2 4,2 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 7291,7 24000 24000 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 9870 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.