Bóbr powyżej Żagania (most Żagań - Rudawica) - 77,4 km
BÓBR 77,4 km  pow. Żagania, (most Żagań-Rudawica)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 10 21,1 20,4 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 16 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,2 5,08 18 12,38 I
4 Odczyn   12 7,3 7,6 7,9 7,4-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,4 10,583 12,7 8,562 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,4 2,458 3,2 3,146 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,4 3,4 4,6 4,384 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,9 17,8 23,5 22,15 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 4,727 13 13 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,039 0,349 0,968 0,954 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,87 1,269 1,95 1,793 III
12 Azotany mg NO3/l 12 5 8,134 13,9 11,956 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,033 0,056 0,083 0,075 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,07 3,126 4,71 4,462 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,16 0,227 0,32 0,315 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,1 0,138 0,21 0,199 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 200 256 330 324 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 75 180 256 237 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 54,9 70,3 104 57,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 37,8 46,85 59,3 57,518 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 10,9 16,433 21,7 21,322 I
22 Wapń mg Ca/l 12 23,5 29,117 36,1 35,02 I
23 Magnez mg Mg/l 12 0,11 6,901 12,2 11,66 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,102 0,16 0,149 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0225 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,008 0,03 0,03 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0002 0,0006 0,0006 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0031 0,0104 0,0182 0,0182 I
31 Glin mg Al/l 4 0,043 0,086 0,132 0,132 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00013 0,0003 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,01 0,039 0,1 0,1 II
34 Miedź mg Cu/l 11 0,0026 0,0075 0,0219 0,0219 II
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0024 0,0039 0,0054 0,0054 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0007 0,0016 0,0016 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,06 0,2 0,32 0,32 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,003 0,003 0,003 0,003 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,02 0,02 0,02 0,02 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,95 2,003 2,05 2,05 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 0,5 2,775 5,1 5,1 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 10933,3 70000 45160 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 13840 70000 70000 V
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.