Bóbr poniżej Żagania - 58,0 km
BÓBR 58,0 km  pon. Żagania
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 11 1,9 11 20,5 20,5 I
2 Barwa mg Pt/l 11 10 16 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 11 0,8 5,18 24 24 II
4 Odczyn   11 7,3 7,6 7,8 7,3-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 11 8,8 10,555 13,2 8,8 I
6 BZT5 mg O2/l 11 1,6 2,682 4,8 4,8 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 11 2 3,518 4,5 4,5 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 11 14 17,664 23,1 23,1 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 10 1,2 4,38 14,1 14,1 III
10 Amoniak mg NH4/l 11 0,052 0,296 0,916 0,916 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 11 0,94 1,307 1,79 1,79 III
12 Azotany mg NO3/l 11 3,32 7,185 13,6 13,6 II
13 Azotyny mg NO2/l 11 0,02 0,046 0,07 0,07 II
14 Azot ogólny mg N/l 11 2,04 2,986 4,84 4,84 II
15 Fosforany mg PO4/l 11 0,11 0,197 0,31 0,31 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 11 0,09 0,151 0,23 0,23 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 11 209 253 313 313 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 11 86 175 242 242 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 11 54,9 64,3 73 54,9 III
20 Siarczany mg SO4/l 11 41,6 47,909 60,5 60,5 I
21 Chlorki mg Cl/l 10 11,1 15,5 19,7 19,7 I
22 Wapń mg Ca/l 11 24,8 29,191 33,3 33,3 I
23 Magnez mg Mg/l 11 3,6 7,1 12,9 12,9 I
24 Fluorki mg F/l 11 0,06 0,105 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0125 0,05 0,05 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,025 0,1 0,1 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0006 0,0015 0,0015 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0002 0,0093 0,0162 0,0162 I
31 Glin mg Al/l 3 0,059 0,104 0,129 0,129 II
32 Kadm mg Cd/l 3 nw 0,00007 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 3 0,034 0,0447 0,06 0,06 II
34 Miedź mg Cu/l 11 0,0021 0,0043 0,0067 0,0067 I
35 Nikiel mg Ni/l 3 0,0038 0,0043 0,005 0,005 I
36 Ołów mg Pb/l 3 nw 0,0002 0,0005 0,0005 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 3 0,22 0,3033 0,38 0,38 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l - nw nw nw - -
41 Fenole lotne mg/l - nw nw nw - -
42 Suma 2 pestycyd. ug/l - nw nw nw - -
43 Sub.pow. cz. an. mg/l - nw nw nw - -
44 Wlp. węglow. ar. ug/l - nw nw nw - -
45 Oleje mineralne mg/l - nw nw nw - -
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,87 1,96 2,11 2,11 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 3,1 6,05 7,6 7,6 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 2236,4 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 600 2690 6200 6200 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.