Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim (most drogowy) - 47,9 km
BÓBR 47,9 km  Nowogród Bobrzański (most drogowy)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0,1 10 20,5 20 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 16 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,6 6,77 30 18,98 II
4 Odczyn   12 7,3 7,6 7,9 7,4-7,8 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 8,5 10,533 13 8,662 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,7 2,933 5,4 5,238 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,2 3,658 5,4 4,914 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 14,9 17,8 23 23 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 6,136 22,1 22,1 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,09 0,352 0,98 0,91 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,84 1,261 1,61 1,513 III
12 Azotany mg NO3/l 12 3,96 7,374 13,7 11,508 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,016 0,07 0,36 0,204 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,16 2,946 4,55 4,15 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,15 0,217 0,34 0,297 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,1 0,146 0,27 0,238 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 211 261 330 322 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 80 180 246 236 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 54,9 69,9 97 56,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 39 49,142 61,2 60,552 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 10,7 16,183 20,1 19,992 I
22 Wapń mg Ca/l 12 24,9 30,567 36,5 36,014 I
23 Magnez mg Mg/l 12 4,9 7,633 11,7 10,998 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,109 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,015 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw nw nw 0 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0005 0,0007 0,0007 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0008 0,0094 0,0179 0,0179 I
31 Glin mg Al/l 4 0,072 0,113 0,186 0,186 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00008 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,024 0,0385 0,07 0,07 II
34 Miedź mg Cu/l 12 0,003 0,0064 0,0209 0,0145 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0024 0,01 0,0262 0,0262 III
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0007 0,0016 0,0016 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,13 0,22 0,37 0,37 III
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,002 0,002 0,002 0,002 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,095 0,095 0,095 0,095 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 1,928 2,01 2,01 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,3 4,4 7,1 7,1 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 2991,7 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 2300 5250 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.