Bóbr, ujście do Odry (most w m. Stary Raduszec) - 2,0 km
BÓBR 2,0 km  uj. do Odry, (most w m. Stary Raduszec)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0,4 11,2 23 22 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 16 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 3 9,6 18 17,46 II
4 Odczyn   12 7,3 8 8,9 7,3-8,9 III
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 9,5 11,275 12,6 9,554 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,6 3,425 6,8 5,936 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 3,1 4,217 7,6 6,574 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,2 18,742 38,3 31,658 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 6,136 19,3 19,3 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,013 0,334 0,839 0,748 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,99 1,403 2,07 1,935 III
12 Azotany mg NO3/l 12 2,22 6,154 13,6 11,71 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,023 0,045 0,067 0,066 II
14 Azot ogólny mg N/l 12 1,71 2,81 4,91 4,435 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,11 0,194 0,3 0,273 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,013 0,119 0,19 0,185 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 203 259 330 313 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 80 179 277 266 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 33 60,8 109 33,2 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 36,7 47,842 66 60,33 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 10,2 15,683 19,4 19,184 I
22 Wapń mg Ca/l 12 24,5 31,225 40,4 36,944 I
23 Magnez mg Mg/l 12 4,9 7,075 10,7 9,566 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,06 0,11 0,16 0,16 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,025 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,008 0,03 0,03 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 0,0002 0,0007 0,0011 0,0011 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0041 0,0095 0,0167 0,0167 I
31 Glin mg Al/l 4 0,06 0,125 0,16 0,16 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00005 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,01 0,0475 0,09 0,09 II
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0019 0,0058 0,0125 0,0116 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0032 0,0046 0,0075 0,0075 I
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0002 0,0015 0,003 0,003 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 3 0,1 0,1633 0,22 0,22 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,023 0,023 0,023 0,023 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,83 1,91 1,97 1,97 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 2,1 11,225 31,5 31,5 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 3566,7 24000 14388 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 2830 6200 6200 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 6,68 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 110 I
Stwierdzona klasa w ppk.: IV
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.