Bóbr powyżej Leszna Górnego - 111,2 km
BÓBR 111,2 km  pow. Leszna Górnego
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 9,3 19,9 18,9 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 16 25 22 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,2 4,83 12 12 I
4 Odczyn   12 7,1 7,4 7,6 7,2-7,5 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,6 9,892 12,7 7,708 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,7 2,7 4,9 4,198 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2 3,225 5,1 4,614 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,7 16,892 21,9 20,874 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 1,7 6,545 17,9 17,9 IV
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,103 0,49 1,006 0,943 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,32 1,34 1,92 1,855 III
12 Azotany mg NO3/l 12 6,4 9,015 13,2 12,228 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,013 0,109 0,66 0,367 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,12 3,397 4,79 4,498 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,13 0,251 0,38 0,369 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,1 0,146 0,21 0,199 I
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 177 236 299 291 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 109 173 315 252 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 48,2 65,6 92 51,5 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 31 39,967 54,5 49,964 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 9,17 15,131 20 19,46 I
22 Wapń mg Ca/l 12 17 26,725 53,1 40,626 I
23 Magnez mg Mg/l 12 3,3 8,392 17 15,326 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,05 0,092 0,14 0,14 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0275 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,02 0,08 0,08 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0014 0,0109 0,0196 0,0196 I
31 Glin mg Al/l 4 0,042 0,052 0,067 0,067 I
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00005 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,023 0,0283 0,03 0,03 I
34 Miedź mg Cu/l 12 0,002 0,006 0,0154 0,0141 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,001 0,0021 0,0026 0,0026 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,001 0,002 0,002 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,05 0,1675 0,27 0,27 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,82 1,91 2,01 2,01 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 1,2 2,8 4 4 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 11 500 4100 6200 6200 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 9900 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.