Bóbr poniżej Leszna Górnego - 106,0 km
BÓBR 106,0 km  pon. Leszna Górnego
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 9,2 19,1 18,4 I
2 Barwa mg Pt/l 12 10 17 25 25 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 1,6 5,53 15 14,46 I
4 Odczyn   12 7,2 7,4 7,6 7,3-7,6 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 7,8 10,133 12,8 8,07 I
6 BZT5 mg O2/l 12 1,9 3,117 5,5 5,446 III
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 2,2 3,338 5,5 5,176 II
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 13,8 16,833 25 20,95 III
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 nw 4,818 12,6 12,6 III
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,065 0,468 1,058 0,926 II
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,98 1,466 1,87 1,838 III
12 Azotany mg NO3/l 12 6,08 8,877 13,2 12,12 II
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,03 0,083 0,23 0,184 III
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,52 3,488 4,69 4,452 II
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,16 0,263 0,36 0,349 II
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,09 0,145 0,22 0,204 II
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 180 237 295 292 I
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 118 177 270 232 I
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 48,8 65,6 92 52,1 III
20 Siarczany mg SO4/l 12 30,7 40,45 55,2 50,772 I
21 Chlorki mg Cl/l 12 9,61 15,334 20 20 I
22 Wapń mg Ca/l 12 19,6 25,067 29,5 29,5 I
23 Magnez mg Mg/l 12 1,9 7,658 15,9 15,36 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,04 0,092 0,12 0,12 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,0275 0,06 0,06 I
27 Bor mg B/l 4 nw 0,005 0,02 0,02 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0001 0,0002 0,0002 I
30 Cynk mg Zn/l 8 0,0028 0,01 0,0202 0,0202 I
31 Glin mg Al/l 4 0,034 0,076 0,152 0,152 II
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00015 0,0003 0,0003 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,02 0,03 0,04 0,04 I
34 Miedź mg Cu/l 11 0,0024 0,0057 0,0181 0,0181 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0019 0,0026 0,0041 0,0041 I
36 Ołów mg Pb/l 4 nw 0,0005 0,0013 0,0013 I
37 Rtęć mg Hg/l 3 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,1 0,1675 0,29 0,29 II
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,004 0,004 0,004 0,004 II
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,03 0,03 0,03 0,03 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,84 1,925 1,97 1,97 III
47 Chlorofil "a" ug/l 4 1,3 3,2 4 4 I
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 500 5666,7 24000 24000 V
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 500 6290 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - - -
51 Ind. biotyczny   - - - - - -
Stwierdzona klasa w ppk.: III
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.