Barycz, ujście do Odry (m. Wyszanów) - 1,0 km
BARYCZ 1,0 km  uj.do Odry (m.Wyszanów)
Lp. Parametr Jednostka N Wartości Stw.kl.
Min Śr. Max Wynik *
1 Temp. wody °C 12 0 11,2 21 20,2 I
2 Barwa mg Pt/l 12 25 33 50 45 IV
3 Zawiesina ogólna mg/l 12 2,6 6,92 20 16,76 II
4 Odczyn   12 7,4 7,6 7,8 7,4-7,7 I
5 Tlen rozp. mg O2/l 12 5,7 8,533 10,2 6,024 II
6 BZT5 mg O2/l 12 2,5 3,9 7 6,082 IV
7 ChZT-Mn mg O2/l 12 6,1 8,158 10 9,838 III
8 ChZT-Cr mg O2/l 12 24,4 39,875 61 56,14 IV
9 Ogólny węg. org. mg C/l 11 2,5 9,955 29,6 29,6 V
10 Amoniak mg NH4/l 12 0,58 2,262 5,653 4,923 V
11 Azot Kjeldahla mg N/l 12 1,62 3,366 8,99 7,057 V
12 Azotany mg NO3/l 12 1,46 8,422 28,1 25,454 IV
13 Azotyny mg NO2/l 12 0,039 0,285 0,99 0,906 IV
14 Azot ogólny mg N/l 12 2,24 5,338 10,3 9,252 III
15 Fosforany mg PO4/l 12 0,21 1,128 2,37 2,343 V
16 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,15 0,555 1,22 1,074 V
17 Przew. elektrol. uS/cm 12 467 662 810 805 II
18 Subst. rozp. og. mg/l 12 316 496 762 700 III
19 Zasadowość ogól. mg CaCO3/l 12 184 264,6 348 196,4 II
20 Siarczany mg SO4/l 12 68,1 111,608 181 158,86 III
21 Chlorki mg Cl/l 12 38 51,725 78,9 75,714 I
22 Wapń mg Ca/l 12 70,3 103,042 174 144,354 III
23 Magnez mg Mg/l 12 7,5 15,008 22,8 21,828 I
24 Fluorki mg F/l 12 0,04 0,168 0,31 0,305 I
25 Arsen mg As/l 4 nw nw nw 0 I
26 Bar mg Ba/l 4 nw 0,085 0,14 0,14 III
27 Bor mg B/l 4 nw 0,035 0,14 0,14 I
28 Chrom +6 mg Cr/l 4 nw nw nw 0 I
29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 nw 0,0005 0,0006 0,0006 I
30 Cynk mg Zn/l 8 nw 0,0076 0,0163 0,0163 I
31 Glin mg Al/l 4 nw 0,013 0,022 0,022 I
32 Kadm mg Cd/l 4 nw 0,00008 0,0002 0,0002 I
33 Mangan mg Mn/l 4 0,06 0,6475 1,56 1,56 V
34 Miedź mg Cu/l 12 0,0006 0,0048 0,0136 0,0131 I
35 Nikiel mg Ni/l 4 0,0049 0,0091 0,0148 0,0148 II
36 Ołów mg Pb/l 4 0,0006 0,0028 0,0041 0,0041 I
37 Rtęć mg Hg/l 4 nw nw nw 0 I
38 Selen mg Se/l 4 nw nw nw 0 I
39 Żelazo mg Fe/l 4 0,28 0,6275 1,5 1,5 IV
40 Cyjanki niezw. mg CN/l 1 nw nw nw 0 I
41 Fenole lotne mg/l 1 0,001 0,001 0,001 0,001 I
42 Suma 2 pestycyd. ug/l 1 nw nw nw 0 I
43 Sub.pow. cz. an. mg/l 1 0,02 0,02 0,02 0,02 I
44 Wlp. węglow. ar. ug/l 1 nw nw nw 0 I
45 Oleje mineralne mg/l 1 nw nw nw 0 I
46 Ind.sap. fitopl.   4 1,88 1,91 1,93 1,93 III
47 Chlorofil "a" ug/l 6 7,9 18,15 38,3 38,3 III
48 Lb. b. coli fek. n/100 ml 12 600 4476,7 24000 14388 IV
49 Og. lb. b. coli n/100 ml 10 600 4912 24000 24000 IV
50 Ind. bioróżn.   - - - - 6,84 I
51 Ind. biotyczny   - - - - 80 II
Stwierdzona klasa w ppk.: V
* Wartość wyznaczona zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (...). Dz. U. Nr 32 poz. 284.