WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W ZIELONEJ GÓRZE

 

JEZIORO BORAK

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WÓD

W 1996 r.

 

 

opracował zespół w składzie :

Wojciech Konopczyński (e-mail)

Grażyna Kowalczuk

Witold Węgrzyn

 

Zielona Góra 1997

Licznik odwiedzin: 2


 

S P I S T R E Ś C I

Część opisowo tabelaryczna

1. Lokalizacja

2. Formy ochrony

3. Dane morfometryczne

4. Dane o zlewni

5. Dane batymetryczne

6. Dane o roślinności

7. Dane o użytkowaniu jeziora

8. Dane o ciekach

9. Dane o źródłach zanieczyszczeń

10. Ocena podatności wód jeziora na degradację

11. Dane o warunkach termiczno tlenowych

12. Wyniki badań analitycznych

13. Wyniki badań hydrobiologicznych

14. Ocena stanu czystości wód jeziora

15. Wnioski

Część graficzna:

Rysunek nr 1 Lokalizacja jeziora Borak (plik 276 KB)

Rysunek nr 2 Plan batymetryczny jeziora Borak

Literatura

 

do góry

1. Lokalizacja

Województwo : Lubuskie

Powiat: Krosno Odrzańskie

Gmina: Gubin

Jezioro :BORAK (inne nazwy: Borek, Kosarzyńskie)
Makroregion : Pradolina Warciańsko Odrzańska
Mezoregion : Dolina Środkowej Odry
Wysokość n.p.m.: 33.4 m
Szerokość geogr.: 52 03'
Długość geogr. : 14 47'
Dorzecze : Steklnik
: Strumień (Łomianka)
: Odra
: Bałtyk

2. Formy ochrony

Strefa ciszy motorowej.

do góry

3. Dane morfometryczne

JEZIORO BORAK

Rok pomiarów : 1974
Dane morfometr. : Atlas Hydrologiczny Polski, Stachy J., 1986
Powierzchnia zwierciadła : 62.0 ha
Powierzchnia wysp : 0.0 ha
Głębokość maksymalna : 8.4 m
Głębokość średnia : 4.0 m
Objętość : 2 505.0 tys.. m3
Długość maksymalna : 1 580 m
Szerokość maksymalna : 680 m
Linia brzegowa ogółem : 4 550 m

Rok pomiarów : 1975
Dane morfometr. : Katalog Jezior Polski, Choiński A., 1992
Powierzchnia zwierciadła : 62.5 ha
Wysokość n.p.m.: 33.2 m

Rok pomiarów : 1984
Dane morfometr. : Atlas Jezior Polski, Jańczak J., 1996

Powierzchnia zwierciadła : 64.7 ha
Powierzchnia wysp : 0.0 ha
Głębokość maksymalna : 5.8 m
Głębokość średnia : 2.7 m
Objętość : 1 746.9 tys.. m3
Długość maksymalna : 1 570 m
Szerokość maksymalna : 640 m
Linia brzegowa ogółem : 4 550 m
Linia brzegowa wysp : 0 m

do góry

4. Dane o zlewni

Powierzchnia zlewni całkowitej: 16.5 km2
Wymiana wody około : 118 %

Cieki związane z jeziorem : są

Uwagi : Ośr.= 0,094 m3/s - przepływ średni w roku na odpływie z jeziora.

źródło danych: Monografia jezior..., Lenartowski M., 1980

5. Dane batymetryczne


W Y K A Z I Z O B A T J E Z I O R A
============================================
Jezioro: BORAK Województwo: Zielonogórskie

Brak pełnych pomiarów batymetrycznych misy jeziora. Jezioro było sondowane punktowo.

 

6. Dane o roślinności

Informacje o roślinności jeziora
=================================================================
Jezioro: BORAK Województwo: Zielonogórskie
Rok pomiaru : 1980
Źródło danych : Monografia jezior..., Lenartowski M., 1980
ROŚLINNOŚĆ WODNA WYNURZONA
powierzchnia : 4.2 ha
% pow. zwierciadła wody : 6.6 %
% dług. linii brzegowej : 90.0 %

do góry

7. Dane o użytkowaniu jeziora

Informacje o użytkowaniu jeziora
=================================================================
Jezioro: BORAK Województwo: Zielonogórskie
Rok pomiaru: 1996
UŻYTKOWANIE
typ rybacki: sandaczowe
gospodarka rybacka: jest prowadzona
transport wodny: nie ma
ujęcie do picia: nie ma
ujęcia dla przemysłu: nie ma
OBIEKTY
ilość miast: 0
ilość wsi: 0
il. ośrodków wczasowych: 3
il. pól namiotowych: 1
zabudowa rekreacyjna: nie występuje
FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI: przewaga lasów
Źródła zanieczyszczeń : nie ma
Uwagi: Dwa Ośrodki nie posiadają oczyszczalni ścieków jeden posiada oczyszczalnie mech. - biolog. z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poza zlewnię jeziora.

do góry

8. Dane o ciekach

Lp.

Rodzaj cieku

Symbol

Nazwa cieku

Stanowisko

Uwagi

1
dopływ

A

rów b.n.
21
1*
2
dopływ
B
rów b.n.
22
2*
3
odpływ
O
rz.Steklnik
31


1* rów koło pola biwakowego płd.wsch.część jez.

2* rów od zach. strony jeziora

9. Dane o źródłach zanieczyszczeń

1) Jezioro nie ma bezpośrednich punktowych źródeł zanieczyszczeń.

2) Źródłem zanieczyszczeń jeziora są zanieczyszczenia obszarowe związane z działalnością ośrodków wczasowych zlokalizowanych w zlewni bezpośredniej jeziora:

- Ośrodkiem Wypoczynkowym Lubuskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "CARINA" z Gubina - Ośrodek posiada własne ujęcie wody, w sezonie na terenie Ośrodka przebywa ok. 70 osób, ścieki w ilości 17 m3/db gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnie w Kosarzynie.

- Wojskowym Ośrodkiem Wczasowym - Ośrodek posiada własne ujęcie wody, w sezonie na terenie Ośrodka przebywa ok. 200 osób, ścieki w ilości ok. 50 m3/db gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnie w Kosarzynie.

- Ośrodkiem Wczasowym "NAD BORKIEM" - Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia 200 osób, posiada własne ujęcie wody, na terenie ośrodka powstaje ok. 50 m3/db ścieków bytowo gospodarczych, wyposażony jest w oczyszczalnie mech.- biologiczną o przepustowości 100 m3/db odprowadzającą ścieki oczyszczone poza zlewnię jeziora.,

do góry

10. Ocena podatności na degradację

 

Wskaźnik

Jednostki

Wartość wskaźnika

Punktacja
       
Głębokość średnia
(m)
4.0
3
V jeziora / L jeziora
(tys.m3)/(m)
0.55
4
Stratyfikacja wód
%
0.0
4
P dna czynnego / V epilimnionu
(m2)/(m3)
0.25
3
Wymiana wody w roku
%
118
2
Współczynnik Schindlera

P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora

(m2)/(m3)
6.6
2
Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej
przewaga lasów
1
Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora

2.71

III kategoria

do góry

 

11. Dane o warunkach termiczno tlenowych

Stanowisko: 01 ------------------------------------Data badania: 25.04.96
Hypolimnion: nie występuje --------------Metalimnion: nie występuje

Lp.

głębokość

temperatura

tlen

 

[m]

[ C]

[mg/l]

1

1.0

15.2

11.9

2

2.0

15.0

11.8

3

3.0

14.6

11.0

4

4.0

10.0

10.7

5

5.0

8.9

8.0

6

6.0

8.4

7.4


Stanowisko: 01-------------------------Data badania: 26.08.96
Metalimnion: od 4 m do 6 m------Hypolimnion: występuje

Lp.

głębokość

temperatura

tlen

 

[m]

[ C]

[mg/l]

1

1.0

23.5

12.6

2

2.0

22.8

7.7

3

3.0

21.3

3.3

4

4.0

18.7

1.0

5

5.0

16.0

0.0

6

6.0

13.9

0.0

 

 

do góry

12. Wyniki badań analitycznych

P O D S T A W O W E ---W S K A Ź N I K I ---Z A N I E C Z Y S Z C Z E Ń
=============================JEZIORO=======================================

Stanowisko: 01 Okres: wiosna
Głębokość: 6 [m] Data badania: 25.04.96
Obserwacje: brak

Lp.

Podstawowe wiosna
miejsce poboru próby

wartość

j. miary
         

1

Fosforany
1 m pod powierzchnią

0.14

mg P/l

2

Fosfor całkowity
1 m pod powierzchnią

0.20

mg P/l

3

Azot mineralny
1 m pod powierzchnią

0.40

mg N/l

4

Azot całkowity
1 m pod powierzchnią

0.81

mg N/l

5

Przewodność elektrolit. wł.
1 m pod powierzchnią

340

ľS/cm

6

Chlorofil
1 m pod powierzchnią
52
mg/m3

7

Sucha masa sestonu
1 m pod powierzchnią
1.6
mg/l

6

Widzialność krążka Secchiego
 
2.5
m

7

Miano coli typu kałowego
1 m pod powierzchnią

2

 

8

Miano coli typu kałowego
1 m nad dnem

2

 Lp. Charakteryst. dla źródeł zan.

wartość

j. miary
       
1 Pestycydy chloroorganiczne

0

ľg/l
2 Fenole lotne

0.001

mg/l
3 Ołów

0.021

mg Pb/l
4 Miedź

0.003

mg Cu/l
5 Cynk

0.087

mg Zn/l
6 Kadm

0.001

mg Cd/l
7 Chrom ogólny

0

mg Cr/l


Stanowisko: 01 Okres: lato
Głębokość: 6 [m] Data badania: 26.08.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe lato miejsce poboru próby

wartość

j. miary
         
1 ChZT metodą dwuchromianową 1 m pod powierzchnią

29

mg O2/l
2 BZT5 1 m pod powierzchnią

12

mg O2/l
3 Fosfor całkowity 1 m pod powierzchnią

0.02

mg P/l
4 Azot całkowity 1 m pod powierzchnią

0.98

mg N/l
5 Chlorofil 1 m pod powierzchnią

104.5

mg/m3
6 Sucha masa sestonu 1 m pod powierzchnią

72

mg/l
7 Widzialność krążka Secchiego  

1.0

m
8 Miano coli typu kałowego 1 m pod powierzchnią

2

 
9 Miano coli typu kałowego 1 m nad dnem

2

 
10 BZT5 1 m nad dnem

16

mg O2/l
11 Fosforany 1 m nad dnem

0.61

mg P/l
12 Fosfor całkowity 1 m nad dnem

0.82

mg P/l
13 Azot amonowy 1 m nad dnem

3.86

mg N/lLp. Charakteryst. dla źródeł zan.

wartość

j. miary
       
1 Pestycydy chloroorganiczne

0

g/l
2 Fenole lotne

0.005

mg/l
3 Ołów

0.006

mg Pb/l
4 Miedź

0.0001

mg Cu/l
5 Cynk

0.014

mg Zn/l
6 Kadm

0.001

mg Cd/l
7 Chrom ogólny

0.005

mg Cr/l

do góry

D O D A T K O W E--- W S K A Ź N I K I----Z A N I E C Z Y S Z C Z E Ń
=====================JEZIORO==================================

stanowisko: 01 Okres: wiosna
Głębokość: 6 [m] Data badania: 25.04.96

Lp. Dodatkowe wiosna miejsce poboru próby

wartość

j. miary
         
1 pH 1 m nad dnem

7.1

 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią

20

mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią

1.6

mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią

64

mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią

5

mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią

5.1

mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią

0.6

mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią

16

mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią

71

mg SO4/lStanowisko: 21 Okres: wiosna
Głębokość: 0 [m] Data badania: 16.04.96

Lp. Dodatkowe wiosna miejsce poboru próby

wartość

j. miary
         
1 pH 1 m nad dnem

7.0

 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią

140

mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią

2.6

mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią

85

mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią

8

mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią

6.7

mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią

2.1

mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią

17

mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią

104

mg SO4/l

 

Stanowisko: 22 Okres: wiosna
Głębokość: 0 [m] Data badania: 16.04.96

Lp.

Dodatkowe wiosna

miejsce poboru próby

wartość

j. miary

         
1 pH 1 m nad dnem

6.5

 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią

25

mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią

1.5

mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią

44

mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią

6

mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią

4.4

mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią

4.5

mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią

16

mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią

20

mg SO4/lStanowisko: 31 Okres: wiosna
Głębokość: 0 [m] Data badania: 16.04.96

Lp. Dodatkowe wiosna miejsce poboru próby wartość j. miary
         
1 pH 1 m nad dnem
7.4
 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią
30
mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią
1.9
mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią
75
mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią
9
mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią
5.9
mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią
0.5
mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią
26
mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią
80
mg SO4/lStanowisko: 01 Okres: lato
Głębokość: 6 [m] Data badania: 26.08.96

Lp. Dodatkowe lato miejsce poboru próby wartość j. miary
     
 
1 pH 1 m pod powierzchnią
9.1
 
2 pH 1 m nad dnem
6.8
 
3 Barwa 1 m pod powierzchnią
2.
mg Pt/l
4 Barwa 1 m nad dnem
80
mg Pt/l
5 Zasadowość 1 m pod powierzchnią
1.8
mval/l
6 Zasadowość 1 m nad dnem
3.0
mval/l
7 Wapń 1 m pod powierzchnią
62
mg Ca/l
8 Wapń 1 m nad dnem
66
mg Ca/l
9 Magnez 1 m pod powierzchnią
6
mg Mg/l
10 Magnez 1 m nad dnem
5
mg Mg/l
11 Sód 1 m pod powierzchnią
5.0
mg Na/l
12 Sód 1 m nad dnem
5.1
mg Na/l
13 Potas 1 m pod powierzchnią
1.1
mg K/l
14 Potas 1 m nad dnem
1.3
mg K/l
15 Chlorki 1 m pod powierzchnią
14
mg Cl/l
16 Chlorki 1 m nad dnem
9
mg Cl/l
17 Siarczany 1 m pod powierzchnią
60
mg SO4/l
18 Siarczany 1 m nad dnem
22
mg SO4/lStanowisko: 21 Okres: lato
Głębokość: 0 [m] Data badania: 26.08.96

Lp. Dodatkowe lato miejsce poboru próby wartość j. miary
     
 
1 pH 1 m pod powierzchnią
6.3
 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią
200
mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią
2.1
mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią
32
mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią
15
mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią
5.4
mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią
0.8
mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią
14
mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią
17
mg SO4/l

 

Stanowisko: 22 Okres: lato
Głębokość: 0 [m] Data badania: 26.08.96

Lp. Dodatkowe lato miejsce poboru próby wartość j. miary
     
 
1 pH 1 m pod powierzchnią
6.9
 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią
40
mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią
2.1
mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią
58
mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią
6
mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią
4.7
mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią
0.9
mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią
13
mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią
46
mg SO4/lStanowisko: 31 Okres: lato
Głębokość: 0 [m] Data badania: 26.08.96

Lp. Dodatkowe lato miejsce poboru próby wartość j. miary
     
 
1 pH 1 m pod powierzchnią
9.0
 
2 Barwa 1 m pod powierzchnią
20
mg Pt/l
3 Zasadowość 1 m pod powierzchnią
1.9
mval/l
4 Wapń 1 m pod powierzchnią
60
mg Ca/l
5 Magnez 1 m pod powierzchnią
5
mg Mg/l
6 Sód 1 m pod powierzchnią
7.8
mg Na/l
7 Potas 1 m pod powierzchnią
1.3
mg K/l
8 Chlorki 1 m pod powierzchnią
13
mg Cl/l
9 Siarczany 1 m pod powierzchnią
63
mg SO4/l


do góryP O D S T A W O W E ---W S K A Ź N I K I ---Z A N I E C Z Y S Z C Z E Ń
==============================CIEKI====================

Stanowisko: 21 Ciek: dopływ Przepływ chwilowy: 67 [l/sek]
Nazwa cieku: rów b.n. Data badania: 16.04.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

6.8

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

37

mg O2/l
3 BZT5

1.5

mg O2/l
4 Utlenialność

8.6

mg O2/l
5 Fosforany

0.05

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.09

mg P/l
7 Azot amonowy

0.55

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.12

mg N/l
9 Azot organiczny

0.54

mg N/l
10 Azot całkowity

1.21

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

450

ľS/cm
12 Miano coli typu kałowego

0.4

 Stanowisko: 21 Ciek: dopływ Przepływ chwilowy: 52 [l/sek]
Nazwa cieku: rów b.n. Data badania: 26.08.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

0.5

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

106

mg O2/l
3 BZT5

30

mg O2/l
4 Utlenialność

56

mg O2/l
5 Fosforany

0.82

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.86

mg P/l
7 Azot amonowy

3.09

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.20

mg N/l
9 Azot organiczny

2.04

mg N/l
10 Azot całkowity

5.33

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

200

ľS/cm
12 Miano coli typu kałowego

0.04

 Stanowisko: 22 Ciek: dopływ Przepływ chwilowy: 0.9 [l/sek]
Nazwa cieku: rów b.n. Data badania: 16.04.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

2.0

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

54

mg O2/l
3 BZT5

7.8

mg O2/l
4 Utlenialność

29

mg O2/l
5 Fosforany

0.18

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.46

mg P/l
7 Azot amonowy

1.62

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.18

mg N/l
9 Azot organiczny

1.34

mg N/l
10 Azot całkowity

3.14

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

167

mS/cm
12 Miano coli typu kałowego

2

 

 

Stanowisko: 22 Ciek: dopływ Przepływ chwilowy: 1 [l/sek]
Nazwa cieku: rów b.n. Data badania: 26.08.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

6.3

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

23

mg O2/l
3 BZT5

2.5

mg O2/l
4 Utlenialność

9.7

mg O2/l
5 Fosforany

0.11

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.21

mg P/l
7 Azot amonowy

0.53

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.07

mg N/l
9 Azot organiczny

1.61

mg N/l
10 Azot całkowity

2.21

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

333

ľS/cmStanowisko: 31 Ciek: odpływ Przepływ chwilowy: 300 [l/sek]
Nazwa cieku: rz.Steklnik Data badania: 16.04.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

8.6

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

39

mg O2/l
3 BZT5

3.5

mg O2/l
4 Utlenialność

12

mg O2/l
5 Fosforany

0.11

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.23

mg P/l
7 Azot amonowy

0.74

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.07

mg N/l
9 Azot organiczny

1.01

mg N/l
10 Azot całkowity

1.82

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

360

ľS/cm
12 Miano coli typu kałowego

0.4

 Stanowisko: 31 Ciek: odpływ Przepływ chwilowy: 77 [l/sek]
Nazwa cieku: rz.Steklnik Data badania: 26.08.96
Obserwacje: brak

Lp. Podstawowe odpływ/dopływ

wartość

j. miary
       
1 Tlen

9.3

mg O2/l
2 ChZT metodą dwuchromianową

16

mg O2/l
3 BZT5

3.3

mg O2/l
4 Utlenialność

10.1

mg O2/l
5 Fosforany

0.01

mg P/l
6 Fosfor całkowity

0.09

mg P/l
7 Azot amonowy

0.24

mg N/l
8 Azot azotanowy

0.02

mg N/l
9 Azot organiczny

0.82

mg N/l
10 Azot całkowity

1.08

mg N/l
11 Przewodność elektrolit. wł.

336

ľS/cm
12 Miano coli typu kałowego

0.4

do góry

13. Wyniki badań hydrobiologicznych

Stanowisko: 01 Okres: wiosna
Głębokość: 6 [m] Data badania: 25.04.96

Indeks saprobowości - 1,74

Strefa saprobowości - beta

Ilość organizmów w 1 dm3 - 19 200

w tym:

okrzemki - 17 400

zielenice - 1 800

wrotki - 6 900

stawonogi - 3 100

Stanowisko: 01 Okres: lato
Głębokość: 8 [m] Data badania: 26.08.96

Indeks saprobowości - 1,05

Strefa saprobowości - oligo

Ilość organizmów w 1 dm3 - 6 000 200

w tym:

bruzdnice - 6 000 000

wrotki - 200

do góry

14. Ocena stanu czystości wód jeziora


Ocena stanu czystości wód na podstawie badań
wiosennych z 25.04.96 i letnich z 26.08.96
====================================================
Jezioro : BORAK Województwo : Zielonogórskie


Wskaźnik
Jednostki
Okres i miejsce poboru próbek wody
Wartość wskaźnika na stanowisku
Punktacja
Tlen rozpuszczony
mgO2/dm3
lato warstwa naddenna
0.0
4
ChZT metodą dwuchromianową
mgO2/dm3
lato warstwa powierzchniowa
29.0
2
BZT5
mgO2/dm3
lato warstwa powierzchniowa
12.0
4
Fosforany
mgP/dm3
wiosna warstwa powierzchniowa
0.140
4
Fosfor całkowity
mgP/dm3
wiosna i lato (wart.śred.)warstwa pow.
0.110
3
Azot mineralny
mgN/dm3
wiosna warstwa powierzchniowa
0.40
2
Azot całkowity
mgN/dm3
wiosna i lato (wart.śred.)warstwa pow.
0.90
1
Przewodność elektrolityczna właściwa
ľS/cm
wiosna warstwa powierzchniowa
340
3
Chlorofil
mg/m3
wiosna i lato (wart.śred.) warstwa pow.
68.3
4
Sucha masa sestonu
mg/dm3
wiosna i lato(wart.śred.) warstwa pow.
4.4
2
Widzialność krążka Secchiego
m
wiosna i lato (wartość średnia)
1.8
3
Wynik punktacji i sumaryczna klasa czystości wód
 
3.00
III klasa
Weryfikacja klasy czystości ze względu na miano coli typu kałowego
 
2
1

 

do góry

15. Wnioski

1. Jezioro Borak charakteryzuje się pod względem wskaźników fizyko chemicznych wodą niskiej jakości ( III klasa czystości), pod względem bakteriologicznym wodą wysokiej jakości ( I klasa czystości).

2. Jezioro Borak ma niekorzystne warunki naturalne i jest podatne na wpływy zanieczyszczeń zewnętrznych co wyraża się III kategorią podatnością na degradację.

3. Wpływ na jakość wód jeziora Borak mają zanieczyszczenia obszarowe przedostające się ze zlewni bezpośredniej jeziora. Dodatkowo jezioro wzbogacane jest związkami biogennym uwalnianymi w dużych ilościach w warunkach beztlenowych z osadów dennych.

4. Ze względu na zmniejszoną odporność jeziora na wpływy zewnętrzne w strefie zlewni bezpośredniej jeziora należy zakazać odprowadzania ścieków do gruntu.

 

Literatura:

  1. Choiński A., "Katalog jezior Polski" cz. III "Pojezierze Wielkopolsko - Kujawskie i jeziora na południe od linii zasięgu zlodowacenia bałtyckiego" Fundacja "Warta" Poznań 1992 r.
  2. Jańczak J., praca zbiorowa "Atlas jezior Polski" tom I "Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry" IMiGW Poznań 1996 r.
  3. Kondracki J., "Geografia fizyczna Polski" PWN W-wa 1978 r
  4. Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., "Wytyczne monitoringu podstawowego jezior" PIOŚ W-wa 1994 r.
  5. Lenartowski M., Grzybowski J., Szybowski J., Chęciński Z., Tonder J., Gruszewski M., J. Stanisławczyk "Monografia jezior Województwa Zielonogórskiego - materiały zbiorcze" Instytut Kształtowania Środowiska Oddział we Wrocławiu Zakład Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Zielona Góra 1980 r.
  6. Stachy J., praca zbiorowa "Atlas Hydrologiczny Polski" IMiGW W-wa 1986 r.

do góry

©Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
data aktualizacji: 17-05-2002r.